Pražské školy a školky, zbystřete! Žádejte na rekonstrukce, odborné učebny, vybavení nebo modernizaci zařízení

Pražské školy a školky, zbystřete! Žádejte na rekonstrukce, odborné učebny, vybavení nebo modernizaci zařízení

Společně s výzvou č. 36 schválila Rada hl. m. Prahy i výzvu č. 37! Ta dává šanci na modernizaci zařízení a vybavení pražských škol II. Pokud máte zařízení v Praze, nepromarně tuto příležitost, která pomůže zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury na školách!

Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP. Konzultace projektových záměrů probíhají od 25. října 2017 do 23. března 2018.

Podporované aktivity

Skupina aktivit A: Modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních škol

 • Mateřské školy:
  • vybavení učeben a nákup výukových pomůcek se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (včetně venkovních učeben)
  • rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben) – pro rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem
  • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti, zajištění bezpečnosti prostor pro pobyt dětí mladších tří let v mateřské škole (např. protiskluzové povrchy, stavební úpravy vnitřních prostor školky, pořízení nábytku)
  • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
 • Základní školy:
  • odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
   • komunikace v cizích jazycích
   • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, přírodověda/biologie, zeměpis, matematik
   • rozvoj čtenářské gramotnosti
  • fyzická dostupnost a bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  • rozvoj polytechnických dovedností – stavební úpravy a vybavení podporující rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání, tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk
  • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
  • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
 • Speciální základní školy:
  • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
 • komunikace v cizích jazycích
 • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, přírodověda/biologie, zeměpis, matematika
  • rozvoj polytechnických dovedností – stavební úpravy a vybavení podporující rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy, technického a přírodovědného vzdělávání, tj. stavebnice, nářadí, vybavení dílen a cvičných kuchyněk
  • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na uvedené kompetence
  • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

V žádosti o podporu speciálních středních škol žadatel ve studii proveditelnosti prokáže, že plánované aktivity budou přímo využity v rámci aktivizačních programů (programy rozšiřujících kurikulum) nebo programu přechodu ze školy do práce. Žadatel musí zaručit, že nebude podporována diskriminace a segregace dětí a žáků v souladu s bodem 4.5 výzvy.

Skupina aktivit B: Modernizace zařízení a vybavení středních škol

 • Střední školy:
  • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
   • komunikace v cizích jazycích
   • kompetence k podnikavosti
   • rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika
   • odborné předměty dle profilace školy na středních odborných školách, učilištích a konzervatořích)
  • polytechnické vzdělávání
  • fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
  • součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
 • Střední školy speciální:
  • Odborné učebny pro rozvoj kompetencí v oblastech (včetně venkovních odborných učeben za předpokladu, že umožní celoroční výuku):
   • komunikace v cizích jazycích
   • přírodní vědy v oboru fyzika, chemie, biologie, zeměpis, matematika
   • odborné předměty dle profilace školy na středních odborných školách, učilištích a konzervatořích)
  • polytechnické vzdělávání
  • práce s digitálními technologiemi je podporována pouze v návaznosti na výše uvedené kompetence
  • Součástí podpořených odborných učeben mohou být v případě prokázání návaznosti na rozvoj podporovaných kompetencí také výdaje na zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu

V žádosti o podporu speciálních středních škol žadatel ve studii proveditelnosti prokáže, že plánované aktivity budou přímo využity v rámci aktivizačních programů (programy rozšiřujících kurikulum) nebo programu přechodu ze školy do práce. Žadatel musí zaručit, že nebude podporována diskriminace a segregace dětí a žáků v souladu s bodem 4.5 výzvy.

Skupina aktivit C: Komplementární projekty k podpoře inkluze v mateřských, základních a středních školách

  • Podporovány budou stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem ve specifickém cíli 4.2
  • např. rekonstrukce školní knihovny či sálu (auly) a jeho ozvučení pro realizaci divadelních, hudebních či jiných kulturních aktivit
  • způsobilé budou pouze žádosti, které mají přímou návaznost na žádost o podporu podanou v rámci výzvy č. 28 ve specifickém cíli 4.2 (ESF). Realizace projektu bude podpořena za předpokladu schválení a realizace navazujícího projektu ve specifickém cíli 4.2 (ESF).

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (dále jen „speciální školy“)

Cílové skupiny

 • Žáci mateřských, základních či středních škol
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření
 • Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol

Celková alokace výzvy: 

100 mil. Kč

Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit. Celková alokace výzvy je rozdělena na tři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit.

 • Skupina aktivit A: 45 mil. Kč
 • Skupina aktivit B: 45 mil. Kč
 • Skupina aktivit C: 10 mil. Kč

Maximální a minimální výše způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše: 0,6 mil. Kč
 • Maximální výše: 15 mil. Kč

Forma podpory:

Ex-ante

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 27. 11. 2017
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018, 16:00
 • Max. délka projektu: 24 měsíců
 • Místo realizace: Hlavní město Praha
 • Místo dopadu: Hlavní město Praha

Druh výzvy: Kolová
Odkaz na výzvu  zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI