Přehled budoucích výzev Operačního programu Zaměstnanost v roce 2017

Přehled budoucích výzev Operačního programu Zaměstnanost v roce 2017

Přinášíme vám přehled výzev vyhlašovaných do konce tohoto roku v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Budete moci žádat o dotace například na projekty podporující rovnost mužů a žen, podporu zaměstnanosti, adaptability pracovní síly, podporu rodin s dětmi, rekvalifikační kurzy na zvýšení zaměstnatelnosti, zavádění age managementu a další aktivity vedoucí k efektivnímu sociálnímu začleňování.

Podpora podnikání mimo Prahu

výzva č. 56

Podporované aktivity

 • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • výzva podpoří zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci

Cílová skupina

 • ženy ohrožené na trhu práce

Kdo může žádat o dotaci

 • soukromo právní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • ostatní včetně podnikatelských subjektů
 • právnické osoby – školy a školská zařízení
 • veřejné VŠ a výzkumné instituce

Místo dopadu

 • území ČR mimo hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 245 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2018, 00:00

Druh výzvy: Průběžná

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz mimo Prahu 

výzva č. 73

Podporované aktivity

 • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • vybudování/transformace a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

Cílová skupina

 • rodiče s malými dětmi

Kdo může žádat o dotaci

 • zaměstnavatelé
 • neziskové organizace
 • územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby
 • vysoké školy

Místo dopadu

 • území ČR mimo hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 1,1 mld. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2017, 00:00

Druh výzvy: Průběžná

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na vybudování a provoz v Praze

výzva č. 74

Podporované aktivity

 • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup
 • sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
 • vybudování/transformace a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina

Cílová skupina

 • rodiče s malými dětmi

Kdo může žádat o dotaci

 • zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy

Území dopadu

 • hl. m. Praha

Celková alokace výzvy: 159 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 1. 12. 2017, 00:00

Druh výzvy: Průběžná

Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin IP1.1

výzva č. 75

Podporované aktivity

 • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
 • zprostředkování zaměstnání
 • poradenské a informační činnosti a programy
 • bilanční a pracovní diagnostiky
 • rekvalifikace
 • rozvoj základních kompetencí
 • podpora vytváření nových pracovních míst
 • podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
 • podpora flexibilních forem zaměstnání
 • doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce
 • motivační aktivity
 • realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Cílová skupina

 • uchazeči, zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby – v členění na cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodu věku, péče, zdravotního stavu, nízké kvalifikace a jiných znevýhodnění

Kdo může žádat o dotaci

 • poradenské a vzdělávací instituce
 • nevládní neziskové organizace
 • obce

Území dopadu

 • území ČR mimo hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 298 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2017

Druh výzvy: Kolová

Chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

výzva č. 79

Podporované aktivity

 • podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám
 • podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů, podpora rozvoje řízení lidských zdrojů

Kdo může žádat o dotaci

 • podnikatelské subjekty
 • neziskové nevládní organizace

Cílová skupina

 • zaměstnavatelé
 • zaměstnanci

Území dopadu

 • území ČR mimo hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 10. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2017

Druh výzvy: Kolová

Sociální inovace (opakování výzvy č. 1)

výzva č. 80

Podporované aktivity

 • sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy

Kdo může žádat o dotaci

 • nestátní neziskové organizace
 • školy
 • vysoké školy a veřejné výzkumné instituce
 • osoby samostatně výdělečně činné
 • obce
 • organizace zřizované kraji a obcemi
 • poskytovatelé sociálních služeb
 • obchodní korporace

Cílová skupina

 • uchazeči o zaměstnání
 • zájemci o zaměstnání
 • ekonomicky neaktivní osoby
 • osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou
 • poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování a jejich zaměstnanci
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • zaměstnanci nevládních neziskových organizací a sociálních podniků
 • zaměstnavatelé a zaměstnanci
 • osoby samostatně výdělečně činné
 • orgány veřejné správy (kromě krajů) a jejich zaměstnanci

Území dopadu

 • území ČR

Celková alokace výzvy: 200 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 12. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 27. 9. 2018, 00:00

Druh výzvy: Průběžná

Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin IP1.1

výzva č. 75

Podporované aktivity

 • zprostředkování zaměstnání
 • poradenské a informační činnosti a programy
 • bilanční a pracovní diagnostika
 • rekvalifikace
 • rozvoj základních kompetencí
 • podpora vytváření nových pracovních míst
 • podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
 • podpora flexibilních forem zaměstnání
 • doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce
 • motivační aktivity
 • realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti

Kdo může žádat o dotaci

 • poradenské a vzdělávací instituce
 • neziskové nevládní instituce
 • obce

Cílová skupina

 • uchazeči
 • zájemci o zaměstnání
 • neaktivní osoby – v členění na cílové skupiny vyžadující zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání z důvodu věku, péče, zdravotního stavu, nízké kvalifikace a jiných znevýhodnění

Území dopadu

 • území ČR mimo hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 298 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2017, 00:00

Druh výzvy: Kolová

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI