Přehled dotací pro inovační centra a podniky

Přehled dotačních nabídek pro probíhající a nadcházející výzvy určené inovačním centrům a podnikům v oblasti inovačních koncepcí.

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV

Cílem výzvyje je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky.

Jaké aktivity budou podporovány?

A) Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury

Investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzické infrastruktury vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, případně vznik nové infrastruktury.

 • rozšíření stávajících budov a prostor VTP/PI,
 • výstavbu nových budov stávajících VTP/PI,
 • rekonstrukce stávajících budov VTP/PI,
 • pořízení vybavení do existujících nebo nových budov stávajících VTP/PI, zejména za účelem společného využívání technologií,
 • zřízení nových VTP/PI, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné infrastruktury a jasně doložené poptávky – na základě doložené potřeby

B) Provozování inovační instrastruktury

Jedná se o podporovanou aktivitu, kdy je konečným příjemcem provozovatel inovační infrastruktury a získává tak přímou výhodu. Nejedná se tedy o aktivity, kdy jsou provozovateli, coby zprostředkovateli financování, kryty náklady spojené s poskytováním služeb konečným příjemcům tj. klientům.

Jsou podpořeny zejména výdaje/náklady vázané na:

 • zajištění základního provozu podpůrné infrastruktury (síťové neskladovatelné dodávky, (plyn, elektřina, voda, internet, telefonie), které nejsou přefakturovány uživatelům infrastruktury z řad inovačních podniků; opravy (opravy představují odstraňování závad a poruch výměnou opotřebených částí) a údržba (údržba zajišťuje udržování majetku v provozuschopném stavu), technický a administrativní personál, cestovné zaměstnanců infrastruktury, nájem, tvorba webových stránek apod.);
 • zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele podpůrné infrastruktury (jedná se o školení interních odborných pracovníků provozovatele infrastruktury; služby poradců, expertů a studie přímo související s odbornou efektivitou provozu samotné infrastruktury, hromadné akce pro členy i nečleny/zájemce o umístění udaného provozovatele, získávání klientů pro infrastrukturu, intenzivnější spolupráci s výzkumnými organizacemi na území hl. m. Prahy, networking se zahraničními subjekty apod.).

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Státní podniky

Výše dotace

Alokace: 400 milionů

Maximální výdaje na projekt: 150 milionů Kč

Trvání výzvy

Datum vyhlášení: 19. 11. 2019

Datum ukončení: 1. 5. 2020

Výstavba či rozšíření a provoz inovační infrastruktury ITI

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Výše dotace:

Aktivita a) poskytování služeb inovačním podnikům MSP:

 1. a) minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč v případě příjemce – zprostředkovatele dotace (inovační infrastruktury)
 2. b) minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč v případě dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétní MSP.

Aktivity b), c), d):

Provozování inovační infrastruktury

Rozšíření prostor inovační infrastruktury

Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Jaké aktivity budou podporovány?

 • Poskytování služeb inovačním podnikům.

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;

(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;

(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;

(v) komercializace výsledků výzkumu;

(vi) přístupu ke kapitálu;

(vii) validace podnikatelského modelu;

(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;

(ix) vedení zaměstnanců;(

(x) obchodní a marketingové strategie;

(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

 • Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Na co se vztahuje dotace?

V případě aktivity a):

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

V případě aktivit b), c), d):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Pro koho je program určen?

 • pro právnické osoby působící jako vlastníci/provozovatelé inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru),
 • pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce,
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Míra podpory

Aktivita A

– 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb,

– 100 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce.

Aktivity B, C, D

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Inovační vouchery

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky (nákup služeb od akademického sektoru)

Výše dotace

 • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • nebo do výše 85 %, pokud je cílem posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Jaké aktivity jsou podporovány

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Způsobilé výdaje

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Trvání výzvy

Výzva otevřena do 30. 6. 2020

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/