Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přehled plánovaných výzev pro městské části hl. m. Prahy

Přinášíme vám přehled plánovaných výzev, v rámci kterých je možné čerpat z Operačních programu Praha – pól růstu ČR. O dotaci mohou žádat městské části hl. m. Prahy a jimi zřízené nebo zřizované organizace. Vyhlášených výzev je hned několik a projekty mohou cílit na oblasti inovačního partnerství, přeměnu veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou, podporu sociální oblasti i rozvoj školství. Městské části a jejich příspěvkové organizace mají míru spolufinancování 10%, ostatní organizace zřízené či založené městskou částí pak 15%.

Inovační poptávka veřejného sektoru II

výzva č. 29

Podporované aktivity

 • Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
 • Inovační poptávka veřejného sektoru
 • Realizace veřejné zakázky v rámci inovačního partnerství

Cílová skupina

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Podnikatelské subjekty
 • Městská samospráva

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

Místo dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 400 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

výzva č. 30

Podporované aktivity

 • Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
 • Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov
 • Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie i integrovanými interními systémy

Cílová skupina

 • Vlastníci a uživatelé objektů, ve kterých budou realizována energeticky úsporná opatření

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí

Místo dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 1 mld. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 7. 6. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Podpora komunitního života a sociálního podnikání

výzva č. 34

Podporované aktivity

 • Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
 • Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti, včetně projektů sociálního podnikání)
 • Podpora aktivizace komunitního života a vznik a rozvoj sociálních podniků

Cílová skupina

 • obyvatelé místních komunit s důraz je kladen na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a ocitající se v krizi

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)

Území dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 100 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 23. 1. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

výzva č. 35

Podporované aktivity

 • Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
 • Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi
 • Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity
 • Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví
 • Rekonstrukce, stavební práce, výstavba, nákup zařízení a vybavení, automobilu atp.

Cílová skupina

 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • zejména: senioři, osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, duševním, kombinovaným), rodiny (a dětí a mládež) v nepříznivé sociální situaci (vč. např. rodin s jedním rodičem samoživitelem/samoživitelkou), příslušníci menšin, bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace

Území dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 23. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti 

výzva č. 36

Podporované aktivity

 • Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
 • Podpora nových kapacit zařízení péče o děti
 • Vytvoření nových tříd mateřských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské a základní školy
 • Nestátní neziskové organizace

Cílová skupina

 • Děti a žáci
 • Rodiče

Území dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 50 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 4. 10. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

výzva č. 37

Podporované aktivity

 • Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní, střední školy

Cílová skupina

 • Děti a žáci
 • Pracovníci ve vzdělávání

Území dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 50 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 4. 10. 12. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 29. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

Inkluze a multikulturní vzdělávání  

výzva č. 28

Podporované aktivity

 • Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
 • Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách
 • Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy

Cílová skupina

 • Děti a žáci
 • Pracovníci ve vzdělávání

Území dopadu

 • Region soudržnosti NUTS 2 Praha

Celková alokace výzvy: 400 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 13. 9. 2017

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2018

Druh výzvy: Kolová (jednokolová)

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI