Přehled výzev pro Prahu do konce roku 2017

Přinášíme vám přehled výzev vyhlašovaných do konce tohoto roku v rámci Operačního programu Praha – pól růstu.

Budete moci žádat o dotace například na vzdělávání pedagogických pracovníků, nízkoprahová a kulturně komunitní centra, sociální bydlení, mateřské školy, modernizaci zařízení a vybavení škol, energetické úspory budov, inovační poptávku veřejného sektoru, parkoviště P+R, vědeckotechnické parky a inkubátory nebo na podporu transferu technologií, a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Inkluze a multikulturní vzdělávání

výzva č. 28

Podporované aktivity

 • Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách (např. projekty, které zavádějí vzdělávací programy, které zohledňují žáky s odlišným mateřským jazykem, podporují alternativní a aktivizační metody výuky, projektového a kreativního vyučování interaktivní formou a formou hry. Cílem projektů je inkluze žáků cizinců do českého prostředí, prevence rasismu a xenofobie.)
 • Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu (v rámci projektů dochází k síťování škol).
 • Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku (v rámci projektů dochází k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, sociální gramotnosti, osobnostnímu rozvoji žáků apod.)

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy

Celková alokace výzvy: 400 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 13. 9. 2017

Příjem žádostí: 16. 10. 2017 – 30. 4. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Reference na úspěšné projekty:

Rozvoj kompetencí ve školách, Rozum a cit, z. s., více o projektu zde.

Praha je náš nový domov – inkluze žáků cizinců, Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, více o projektu zde.

Inovační poptávka veřejného sektoru II 

výzva č. 29

Podporované aktivity

 • Inovační poptávka veřejného sektoru

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Celková alokace výzvy: 400 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2017

Příjem žádostí: 24. 7. 2017 – 29. 3. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Energetické úspory v městských objektech – Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

výzva č. 30

Podporované aktivity

 • Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Celková alokace výzvy: 1 mld. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 7. 6. 2017

Příjem žádostí: 10. 7. 2017 – 31. 7. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Energetické úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy

výzva č. 31

Podporované aktivity

 • Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 7. 6. 2017

Příjem žádostí: 10. 7. 2017 – 31. 7. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III 

výzva č. 32

Podporované aktivity

 • Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“)

Kdo může žádat o dotaci

 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)

Celková alokace výzvy: 250 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 6. 9. 2017

Příjem žádostí: 6. 10. 2017 – 14. 2. 2018

Druh výzvy: Kolová

Realizace záchytných parkovišť P+R

výzva č. 33

Podporované aktivity

 • Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride)

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Správa železniční dopravní cesty
 • ROPID / právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dle zák. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících)

Celková alokace výzvy: 80 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 13. 9. 2017

Příjem žádostí: 16. 10. 2017 – 27. 9. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Podpora komunitního života a sociálního podnikání

výzva č. 34

Podporované aktivity

 • Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti, včetně projektů sociálního podnikání.

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Podnikatelské subjekty (u kterých se předpokládá veřejně prospěšný záměr)

Partner

Bude umožněno partnerství s finančním podílem i bez finančního podílu.

Celková alokace výzvy: 100 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Příjem žádostí: 23. 10. 2017 – 23. 1. 2018

Druh výzvy: Kolová

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

výzva č. 35

Podporované aktivity

 • Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi
 • Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity
 • Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Nestátní neziskové organizace

Partner

Bude umožněno partnerství bez finančního podílu.

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 20. 9. 2017

Příjem žádostí: 23. 10. 2017 – 23. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti

výzva č. 36

Podporované aktivity

Podpora nových kapacit zařízení péče o děti

 • Vytvoření nových tříd mateřských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské a základní školy
 • Nestátní neziskové organizace

Celková alokace výzvy: 50 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 4. 10. 2017

Příjem žádostí: 6. 11. 2017 – 29. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

výzva č. 37

Podporované aktivity

 • Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  na školách – modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní, střední školy

Celková alokace výzvy: 50 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 4. 10. 2017

Příjem žádostí: 6. 11. 2017 – 29. 3. 2018

Druh výzvy: Kolová

ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

výzva č. 38

Podporované aktivity

 • Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

Kdo může žádat o dotaci

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 • Správa železniční dopravní cesty
 • ROPID / právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících (dle zák. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících)

Celková alokace výzvy: 320 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2017

Příjem žádostí: 4. 12. 2017 – 31. 1. 2019

Druh výzvy: Průběžná

Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů III

výzva č. 39

Podporované aktivity

 • Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Kdo může žádat o dotaci

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy

 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 15. 11. 2017

Příjem žádostí: 15. 12. 2017 – 30. 4. 2018

Druh výzvy: Kolová

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI