Dětské kluby a tábory

OP Zaměstnanost výzva č. 107 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na mimoškolní vzdělávací aktivity. Realizace mimo hlavní město Prahu.

Podporované aktivity

 • A: Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy (dětské kluby, resp. alternativa ke školní družině) – péče o dítě mimo školní prázdniny
 • B: Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin – péče o dítě pouze ve dnech školních prázdnin (vyhlášených MŠMT)

Doplňkové aktivity (není možné realizovat bez současné realizace aktivity A nebo B):

 • C: Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity u dětí přihlášených na aktivitu A nebo B
 • D: Společná doprava dětí  – lze provozovat mezi místem realizace aktivity A nebo B, školou a domovem dítěte v případě neexistujícího nebo nevhodného spojení hromadnou dopravou.

Kdo může žádat o dotaci

 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • obchodní korporace
 • státní podnik
 • NNO
 • OSVČ
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí

 

Cílové skupiny

 • rodiče s dětmi mladšími 15 let

 

Celková alokace výzvy: 200 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 9 000 000 Kč

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku): 5%
 • Kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí: 5%
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: 0%
 • Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.): 0%
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích: Obchodní korporace, státní podniky, OSVČ: 15%

Časová a místní způsobilost výdajů

Projekt lze podávat od 7. 1. 2020 do 10. 3. 2020 14:00 hodin. Maximální délka projektu je 35 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Místo realizace: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

 

Datum vyhlášení výzvy: 7. 1. 2020

Druh výzvy: Kolová

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/