Pro projekty posilující přirozenou funkci krajiny je nyní vyčleněno až 300 mil. Kč

Pro projekty posilující přirozenou funkci krajiny je nyní vyčleněno až 300 mil. Kč

Ministerstvo pro životní prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí za podpory EFRR vyčlenilo pro projekty cílené na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodních režimů krajiny až 300 mil. Kč. O dotaci širokého spektra projektů týkajících se ochrany a péče o přírodu a krajinu můžete žádat až do poloviny září roku 2017.

Podporované aktivity

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury:
  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.
  • opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické infrastruktury
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků
  • v souvislosti s realizací doprovodné vegetace obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů)
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů:
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními podél toku i v přilehlé nivě, při respektování přístupů ochrany území před povodněmi
  • obnova říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,
  • posílení ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a pramenišť
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
   • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů
   • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy včetně zakládání nových břehových porostů nebo rekonstrukce břehových porostů spočívající v nahrazení geograficky nepůvodních druhů geograficky původními apod.
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000:
  • dosadby a podsadby MZD přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče a vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů
  • výsadby MZD přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu dle vyhlášky č. 83/1996 Sb. při obnově porostů včetně zajištění ochrany
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby při rekonstrukcích porostů
  • zvýšení podílu MZD přirozené druhové skladby po provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+), zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu:
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi:
   • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
   • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.)
   • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
  • podpora opatření zamezujících větrné erozi:
   • obnova či zakládání větrolamů.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • státní podniky
 • státní organizace
 • příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby – podnikající

Cílové skupiny

 • vlastníci a správci pozemků
 • organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny
 • správci povodí a správci vodních toků

Celková alokace výzvy a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Celková alokace: 300 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

85 – 100 % způsobilých výdajů

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2023.

Projekt lze podávat do 15. 9. 2017, 20:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

15. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI