Probíhá příjem žádostí pro projekty cílené na péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích

Probíhá příjem žádostí pro projekty cílené na péči o předměty ochrany na národně významných chráněných územích

V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území. Ministerstvo životního prostředí za finanční podpory EFRR vyčlenilo na schválené projekty zaměřující se na ochranu přírody až 80 mil. Kč.

Podporované aktivity

 • Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000
 • Zajištění péče o území národního významu vycházející ze schválené plánovací dokumentace, tj. plánů péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů event. dalších relevantních dokumentů, jako jsou například:
  • péče o nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.)
  • péče o lesní společenstva
  • péče o vodní prvky a mokřadní biotopy
  • péče o dřeviny mimo les
  • speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů
  • likvidace invazních a expanzivních druhů
  • zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní
  • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.)
  • budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR, informační panely, naučné stezky apod.)
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje
 • obce a města
 • svazky obcí
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy jeskyní ČR)
 • státní podniky
 • příspěvkové organizace
 • veřejné výzkumné organizace
 • veřejnoprávní instituce
 • vysoké školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • obchodní společnosti a družstva
 • podnikatelské subjekty
 • fyzické osoby – podnikající

Cílové skupiny a území

 • Orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy Natura 2000, vlastníci a nájemci pozemků
 • Chráněná území národního významu (NP, CHKO, NPR, NPP) a lokality soustavy Natura 2000 mimo území hlavního města Prahy

Celková alokace výzvy a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Celková alokace: 80 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 tis. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

85 – 100 % způsobilých výdajů

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2023.

Projekt lze podávat do 15. 9. 2017, 20:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Místo dopadu

Celé území České republiky mimo hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

15. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI