Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Program pro podporu průmyslových zón Smart Parks for the Future

Program je prostředkem ke splnění cílů Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a souvisejícího materiálu The Country for the Future, schváleného usnesením Vlády ČR č. 104/2019.

Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Podporované aktivity:

Předmětem Programu je podpora ploch vybavených infrastrukturou, které budou splňovat požadavky pro nástup nových smart technologií, digitalizaci a automatizaci v souvislosti s průmyslem 4.0. Předmětem podpory budou také související aktivity v oblasti řešení dopravy v podnikatelských parcích. a jejich bezprostředním okolí, regenerace brownfieldů a realizace navazujících ekologických opatření. Podporovány tak budou zejména následující aktivity:

 • Regenerace brownfieldů (včetně odstranění ekologické zátěže)
 • Zkvalitnění infrastruktury průmyslové zóny (opatření pro průmysl 4.0.) Digitalizace, automatizace, moderní technická infrastruktura – vysokokapacitní internet včetně sítí 5G, elektrická energie se zabezpečením napájením atd.)
 • ekologická opatření – zavádění prvků modro zelené infrastruktury (zadržování vody v krajině) cirkulární ekonomika
 • dopravní opatření (např. zvýšení kapacity, parkoviště)
 •  Výstavba nového podnikatelského parku nebo rozšíření stávající průmyslové zóny – na území hospodářsky a sociálně ohrožených území dle „Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“, k zabránění vylidňování těchto oblastí a vyrovnání regionálních disparit. 

Příjem žádostí:

 • O dotaci je možné žádat průběžně po celou dobu jeho trvání (2020 – 2026).

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje.

Žadatel o podporu předkládá investiční záměr jako součást žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu. V investičním záměru žadatel uvede věcné, časové a finanční parametry projektu. Požadovaný obsah investičního záměru stanoví Správce programu v Metodickém pokynu. 

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.
 • Dle velikosti sídla žadatele bude maximální výše dotace stanovena na základě uvedených kategoriích:
  • Kategorie A: sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie B: sídla od 25 000 do 60 000 obyvatel do výše 60 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie C: sídla nad 60 000 obyvatel do výše 50 % způsobilých výdajů.
  • Kategorie D: kraje do výše 30 % způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí svůj projekt zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2026.