Díky inovačním voucherům bude možné až 164mil. Kč podpořit projekty cílené na rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how

Díky inovačním voucherům bude možné až 164mil. Kč podpořit projekty cílené na rozvoj komunikace, sdílení poznatků a know-how

V rámci Inovačních voucherů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu projekty zacílené na inovace pro konkurenceschopnost. Cílem programu podpory je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Podporované aktivity

  • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky – podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého nebo středního podniku dle Doporučení 2003/361/ES5
 • podnikající fyzická osoba tuzemská, v.o.s., s.r.o.
 • společnost komanditní
 • nadace, nadační fond, a.s., o.p.s.
 • ústav
 • družstvo
 • odštěpný závod tuzemský nebo zahraniční právnické osoby
 • organizační složka zahraničního nadačního fondu nebo nadace
 • zahraniční fyzická osoba
 • školská právnická osoba
 • veřejná výzkumná instituce
 • spolek
 • zájmové sdružení právnických osob
 • zahraniční spolek
 • mezinárodní nevládní organizace
 • organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace
 • evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost
 • zahraniční pobočný spolek

Jaké výdaje je možné podpořit

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Jaké výdaje není možné podpořit

 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží
 • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Celková alokace výzvy

164 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  299 999 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra podpory

 • Dotace bude poskytována do maximální výše 75% způsobilých výdajů v rámci podpory „de minimis“. Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2018

Projekt lze podávat od 10. 7. 2017 do 31. 12. 2017, 23:59

Místo realizace

území ČR mimo hl. města Prahy

 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Druh výzvy

Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI