Rekonstrukce nemovitostí pro podnikání v Olomoucké aglomeraci

Rekonstrukce nemovitostí pro podnikání v Olomoucké aglomeraci

 

Cílem programu Nemovitosti OP PIK je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území Olomoucké aglomerace, umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Tato výzva č. 22 Nemovitosti je výzva statutárního města Olomouc jako nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace. Město Olomouc vyzývá k podávání žádostí o podporu k realizaci integrovaného projektu v rámci své integrované strategie. Tato výzva navazuje na výzvu č. 01_17_118 ŘO OP PIK výzvu I. programu podpory nemovitosti pro integrované územní investice.

Podporované aktivity

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci techniky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 výzvy ŘO NEMOVITOSTI – ITI (Olomouc) 1. Výzva 01_17_118) nebo odkaz zde.
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 výzvy ŘO NEMOVITOSTI – ITI (Olomouc) 1. Výzva 01_17_118) nebo odkaz zde.

Nepodporované aktivity

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. Realizací projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu. Tato skutečnost (projekt není realizován na pozemcích zapsaných v ZPF) bude ověřena v rámci registrace dotčených nemovitostí do databáze Brownfieldů (viz dále), případně v rámci formální kontroly Žádosti o podporu.

V rámci projektu nebude možné podpořit ani výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.

Kdo může žádat o dotaci

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury a která je malým nebo středním podnikem.

Blíže definováno takto – Žadatel o podporu/příjemce podpory musí k datu podání žádosti o podporu splňovat následující podmínky:

 • musí k datu podání žádosti být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 1014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určití kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále též „Nařízení Komise (EU) č.651/2014“);
 • je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován;
 • je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu; žadatel bere na vědomí, že nejpozději v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku;
 • nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky;
 • nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců;
 • má ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období;
 • předkládaný projekt musí být realizován na území ITI Olomoucké aglomerace.

Cílové skupiny

 1. Cílovou skupinou jsou následující právnické osoby: akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby.
 2. Cílovou skupinou jsou následující fyzické osoby: podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby.

Celková alokace výzvy: 300 000 000

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   50 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování:

Malý podnik: 45%

Střední podnik: 35%

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 19. 10. 2021.

Projekt lze podávat od 15. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Nejzazší datum a čas finalizace projektového záměru ve webové aplikaci nositele Strategie ITI Olomoucké aglomerace je v návaznosti na datum konání dvou pracovních skupin takto:

 1. Jednání pracovní skupiny 2. 2018 – Finalizace záměru do 19. 1. 2018 do 24:00 hod.
 2. Jednání pracovní skupiny 3. 2018 – Finalizace záměru do 28. 2. 2018 do 24:00 hod.

Místo realizace: ITI Olomoucké aglomerace, rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž místo realizace projektu.

Datum vyhlášení výzvy: 7. 12. 2017

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu nosilete ITI zde.

Odkaz na výzvu ŘO zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI