Rozvoj sociálních služeb pro SVL

Podpora ve výzvě č. 82 Rozvoj sociálních služeb je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob. Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Podporované aktivity

Podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • domovy se zvláštním režimem,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • osobní asistence,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • azylové domy.

Projekty v rámci KPSVL se zaměří na tyto sociální služby:

 • azylové domy,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče,
 • terénní programy.

Kdo může žádat o dotaci

 • kraje,
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • obce,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Cílové skupiny

 • Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Celková alokace výzvy: 411 764 706 Kč

Z toho alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL): 145 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 60 000 000 Kč

Forma podpory: ex-post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • kraje a jimi zřizované organizace – 10 %
 • obce a jimi zřizované organizace – 10 %
 • dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace – 10 %
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace – 0 %
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování – 5 %

Datum vyhlášení výzvy: 23. 5. 2018

Projekt lze podávat: od 28. 6. 2018 do 29. 11. 2018. do 13:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Místo realizace: Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu.

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu č. 82 zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI