Rozvoj vzdělávání v Praze II

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Výzva č. 58 OP PPR Rozvoj vzdělávání v Praze II je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Rozšíření vzdělávacích programů povede k podpoře společného vzdělávání, zvyšování motivace dětí a žáků ke vzdělávání, rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a posilování soudržnosti města.

 

Podporované aktivity:

 1. Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
 • Vytvoření operativního plánu školy pro adaptační období dětí a žáků s OMJ, jehož účelem je poskytnout pracovníkům školy dokument s přehledem konkrétních kroků, opatření, kontaktů a nástrojů pro úspěšné začleňování dětí a žáků s OMJ.
 • Obsahem příručky je postup pro vedení školy, (třídního) pedagoga, výchovného poradce a další pracovníky školy. Příručka reflektuje personální, technické a provozní podmínky konkrétní školy, dostupnost navazujících služeb a kontaktů pro začleňování dětí a žáků s OMJ a jejich rodiče. V rámci příručky budou zohledněny varianty/postupy s ohledem na jazykové znalosti dětí a žáků s OMJ.

 

 1. Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

Realizace aktivity je založena na spolupráci vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a veřejnou správou a jejich zapojení do vzdělávacího procesu za účelem posílení komunitní role škol. Cílová skupina dětí, žáků s odlišným mateřským jazykem musí představovat minimálně 20 % a maximálně 60% z celkového počtu zapojených dětí. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Aktivity komunitního charakteru se zapojením škol zaměřené na podporu integrace dětí cizinců, jejich rodinných příslušníků a podpory jejich začleňování do většinové společnosti, přijímání odlišných kultur.
 • Realizace multikulturních výchovných a vzdělávacích programů primárně zaměřených na posilování soudržnosti místní komunity se zapojením dětí s odlišným mateřským jazykem.
 • Realizace hudebních, divadelních či jiných uměleckých aktivit, sportovně – multikulturních aktivit, besed apod. s akcentem na interkulturní dialog, podpory osobnostního a sociálního rozvoje dětí.
 • Aktivity na podporu posilování vztahu k místu – lokalitě, kde děti bydlí, podpora rozvoje aktivního občanství.
 • Rozvíjení partnerství a spolupráce vzdělávacích zařízení s relevantními partnery z oblasti neziskových organizací, místních iniciativ a veřejné správy za účelem realizace a hodnocení výše uvedených aktivit.
 • Realizace aktivit je možná i v průběhu školních prázdnin s ohledem na aktivní trávení volného času dětí s odlišným mateřským jazykem.

 

 1. Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy

Cílem aktivity je vytvoření školního plánu multikulturní výchovy, jeho ověření v praxi a následné vyhodnocení. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Zmapování prostředí školy z hlediska míry inkluzivního klima (SWOT analýza, indikátor inkluze, dotazníkové šetření mezi personálem a dětmi a žáky).
 • Zpřesnění/rozpracování průřezových témat multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, globální a rozvojové vzdělávání, občanské vzdělávání v ŠVP nad rámec zákonných povinností (tj. specifikace a nastavení míry konkrétních cílových kompetencí dětí a žáků pro jednotlivé ročníky a předměty), propojení mediální výchovy s tématy multikulturního vzdělávání.
 • Zmapování možnosti vybavení školy pro podporu rozvoje výše uvedených oblastí a návrh konkrétních opatření.
 • Inovace obsahů a metod konkrétních předmětů/programů školního kurikula s důrazem na zavádění moderních metod vzdělávání.
 • Zapracování multikulturního vzdělávání do dalších plánů školy (např. nastavení DVPP pro inovaci obsahů a metod výuky v rámci multikulturního vzdělávání, apod.).
 • Navázání spolupráceškoly s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou a jejich zapojení do přípravy, realizace a hodnocení vzdělávacích programů v oblasti multikulturní výchovy.
 • Do realizace aktivit lze zapojit odborníka – specialistu pro rozvoj multikulturní výchovy a vzdělávání, kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat v roli tzv. „průvodce“ na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit.

Povinnou součástí aktivity je:

 • Ověření platnosti vytvořeného plánu v praxi po dobu min. jednoho školního roku.
 • Vyhodnocení ověření plánu v praxi a jeho případná aktualizace.

 

 1. Rozvoj demokratické kultury ve škole

Smyslem aktivit je přispět ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v prostředí multikulturní třídy podporou demokratické kultury a demokratického klimatu v pražských školách. Podporou aktivit dojde mimo jiné také k rozvoji občanských a sociálních kompetencí dětí a žáků, posílení komunitní role škol na základě spolupráce s relevantními organizacemi a podpoře pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Odborného průvodce – specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit pro rozvoj aktivit na podporu demokratické kultury ve škole.
 • Aktivity přispívající k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole. Aktivity jsou sestaveny do pěti oblastí:
  • Vedení školy
  • Učitelé (pedagogičtí pracovníci a pracovníci ve vzdělávání)
  • Děti a žáci
  • Rodiče
  • Komunita

Povinnou součástí aktivity je:

 • Implementace aktivit po dobu min. jednoho školního roku.
 • Vyhodnocení realizace aktivit a příspěvku k rozvoji demokratického klimatu škol.
 • Případná aktualizace vytvořených výstupů.

 

 1. Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji

Cílem podporovaných aktivit je zvýšení praktických schopností dětí a žáků k soužití v prostředí metropole a multikulturní společnosti. V rámci aktivity je možné zařadit:

 • Přípravu a zavedení efektivních metodik pro rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve škole.
 • Provázání s průřezovými tématy a s nimi propojenými předměty.
 • Vytvoření a realizaci školních výukových programů určených pro rozšíření praktické výuky (např. téma udržitelnosti měst a obcí, apod.)a podporu aktivní účasti v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím reflexe, kritického myšlení a sociálního učení. Podporu vztahu k místu, místně orientovaného učení.
 • Zavádění moderních aktivizujících metod výuky pro realizaci výše uvedených aktivit s důrazem na oblast kreativního vzdělávání, integrované tematické výuky, mezipředmětové spolupráce s cílem posilování kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů, reflexe, apod.
 • Propojování aktivit ve třídě s dalšími aktivitami školy a komunity.
 • Aktivity lze realizovat i formou exkurzí, apod.

Povinnou součástí aktivity je:

 • Ověření programů v praxi po dobu min. jednoho školního roku.
 • Vyhodnocení programu a jeho případná aktualizace.

 

 

Cílové skupiny:

 • Děti a žáci (včetně předškolní péče)
 • Pedagogičtí, odborní a terénní pracovníci

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní či střední školy
 • Nestátní neziskové organizace
 • Vyšší odborné školy
 • Veřejné vysoké školy

 

Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč

Min. výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Forma financování: Ex ante

 

Vyhlášení: 10. 11. 2020

Zahájení příjmu žádostí: 10.12.2020

Ukončení příjmu žádostí: 10. 2. 2021

Druh výzvy: kolová