Šance pro podniky na pořízení nových technologií a vybavení!

Šance pro podniky na pořízení nových technologií a vybavení!

Cílem výzvy VII programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Podporované aktivity

Pořízení nových strojů, nové technologické zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu, příklad:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence pro provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze)
  • Pořízení provozních souborů – souhrn strojů a zařízení včetně montáže a inventáře investičního charakteru

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE. Seznam zde.

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení, aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, aktivity spojené s podporu přednostního užití domácího zboží před dováženým, a výdaje na výrobní činnosti a služby.

Kdo může žádat o dotaci

  • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého a středního podniku – tj. každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na svou právní formu. K těmto subjektům patří zejména OSVČ a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která pravidelně vykonávají hospodářskou činnost.
    • Mikropodnik: méně než 10 osob, obrat nepřesahuje 2 mil. EUR
    • Malý podnik: Méně než 50 osob, roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR
    • Střední podnik: Méně než 250 osob, obrat nepřesahuje 50 mil. EUR

Celková alokace výzvy:

1 miliarda Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše dotace: 1 mililon Kč

Maximální výše dotace: 20 milionů Kč

Míra podpory:

Formou dotace může být hrazeno maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky, 35 % pro střední podniky.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace je 9 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2019.

Projekt lze podávat od 12. 2. 2018 do 14. 5. 2018, 10:00

Místo realizace: Česká republika kromě hl. m. Prahy

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI