SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

SFŽP s podporou Norských fondů 2014-2021 – Výzva č. 4A „Bergen“

Dotace na zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Přínosem projektů je především zvýšení odolnosti regionů a obcí vůči projevům změny klimatu s využitím vhodné zelené a modré infrastruktury identifikované ve strategických dokumentech (klimatických strategiích), které stanovují dlouhodobý strategický přístup regionu či obce k mitigaci a adaptaci vůči změně klimatu a zohledňují specifické vlivy působící v dané lokalitě.

Závazné indikátory, které jsou součástí Žádosti a budou předmětem i smluvního závazku, pomáhají určit a měřit dosahování stanovených cílů vlastního projektu a celkových cílů Programu. Závazné indikátory jsou povinně nastavovány žadatelem vrámci přípravy Žádosti přímo v elektronickém prostředí informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP“). Žadatel s ohledem na účel a plánované cíle projektu zvolí výchozí a cílový stav závazných monitorovacích indikátorů. Jejich vykazování je rovněž povinnou součástí každé průběžné, příp. závěrečné, monitorovací zprávy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Náhrada drobných zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů (mimo komplexní dopravní opatření),
 • pořízení a implementace zelených nebo modrých prvků s pozitivním vlivem na mikroklima sídla,
 • nákup a instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace (včetně nadzemních záhonů a truhlíků),
 • zakládání a obnova zelených ploch prospěšných z hlediska spontánní sukcese (včetně květnatých luk),
 • pořízení a rekonstrukce vodních prvků zpevněných ploch (bez podpory architektonicky cenných prvků a nesouvisejících stavebních objektů),
 • podpora ostatních krajinných prvků zelené a modré infrastruktury, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu,
 • zpracování územních a sídelních studií z pohledu urbánní ekologie nebo ve volné krajině a prevence před negativními vlivy změny klimatu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. srpna 2020 (9:00 hod) – 30. října 2020 (12:00 hod)Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o poskytnutí podpory v rámci výzvy „Bergen“ jsou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby na území České republiky, a které nejsou v úpadku, likvidaci, nemají žádné závazky vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nebyl na ně vydán inkasní příkaz po předchozím rozhodnutí Evropské komise (podmínky způsobilosti jsou součástí čestného prohlášení ve formuláři žádosti). To platí i pro jejich partnery projektu, kterými mohou být všechny subjekty, které jsou založeny jako právnické osoby v České republice nebo Norsku, či jiném přijímacím státě, a všechny mezinárodní organizace nebo subjekty či jejich agentury, jež se aktivně podílejí na implementaci projektu a prokazatelně přispívají k naplnění jeho účelu. Partnerství se zahraničními subjekty (zejména z Norska) není pro realizaci projektu povinné, avšak s ohledem na možnosti sdílení zkušeností a dobré praxe je vítáno.
 • Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 26 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.
 • Konečný příjemce zajistí spolufinancování ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/