Souhrnný přehled dotačních možností pro obce

Přehled možností finanční podpory obcím z národních i evropských fondů od výstavby dostupných bytů, modernizaci škol a sportortovní příležitosti až po zlepšení kvality prostředí a vybudování cyklostezek.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ

Program Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ výzev 58 a 59 je zaměřen na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školky. Program reaguje na kapacitní nedostatek zařízení pro předškolní vzdělávání a péči.

Kdo může žádat o dotaci

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání; zařízení péče o děti do 3 let
 • kraje, obce a organizace jimi zřízené
 • nestátní neziskové organizace;
 • církve a církevní organizace.
 • Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

Podporované aktivity

 • Stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury předškolních vzdělávacích a pečovatelských zařízení, včetně nákupu pozemků a staveb.
 • Pořízení herních prvků a úpravy venkovního prostranství na pozemcích předškolních vzdělávacích a pečovatelských zařízení.
 • Výdaje na zabezpečení stavby, projektovou dokumentaci a další výdaje přímo související s realizací projektu.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální ani maximální výše výdajů není stanovena.

Míra spolufinancování:

Až do výše 95 %

Projekty lze podávat od / do:

Projekty lze podávat do 31. 12. 2019

Program je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány v rámci podporovaných území ITI a IPRÚ:

 • ITI – Pražská metropolitní oblast (mimo hlavní město Prahu)
 • ITI – Brněnská metropolitní oblast
 • ITI – Olomoucká aglomerace
 • IPRÚ – Liberec-Jablonec nad Nisou
 • IPRÚ – Mladá Boleslav
 • IPRÚ – České Budějovice
 • IPRÚ – Jihlava
 • IPRÚ – Zlín

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Cílem programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů” ve Výzvě III 2019 je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Kdo může žádat o dotaci

 • Obce a kraje ležící na území krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
 • Obce a kraje ležící v hospodářsky problémových regionech dle „Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020“

Podporované aktivity

 • Na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy (maximálnědo plochy 10 ha)
 • Na rekonstrukci objektů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské objekty nebo plochy
 • Výkupy nemovitostí
 • Rekonstrukce/modernizace objektů
 • Přípravné a projekční činnosti projektu

Míra spolufinancování:

Minimální výše dotace je 1 milion Kč.

Maximální výše dotace je 50 milionů Kč.

 • Sídla do 500 obyvatel dotace do výše 95 %
 • Sídla od 501 do 5 000 obyvatel dotace do výše 85 %
 • Sídla od 5 001 do 25 000 obyvatel dotace do výše 80 %
 • Sídla nad 25 000 obyvatel a kraje dotace do výše 70 %
 • Kraje do výše 60 %

Projekty lze podávat od / do:

Projekty lze podávat do 16. 7. 2019.

Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Kdo může žádat o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna)
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)

Podporované aktivity

 • Výstavba, přístavba, nadstavba, vestavba, rekonstrukce
 • Modernizace nemovitosti, která je sice v použitelném stavu, ale potřebuje např. předělat topení, podlahy apod.

Z dotace lze pořídit:

 • sociální dům;
 • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
 • sociální byt

Míra spolufinancování:

V případě výstavby až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a:

 1. a) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě novostavby,
 2. b) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2užitkové plochy bytu v nástavbách, ve stavbách a přístavbách k bytovým domům zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě jejich výstavby podle § 2 písm. k) bodu 2, 3 nebo 4, nebo
 3. c) poloviny průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě modernizace.

Minimální výše dotace je v případě modernizace bytů stanovena na 500 tisíc Kč

Výše alokace: 650 milionů Kč

Projekty lze podávat od / do:

Výzva začala 20. 5. 2019 a datum pro ukončení výzvy bude oznámen nejméně 30 dnů dopředu.

Výstavba pro obce – úvěr na pořízení dostupných bytů, domů a smíšených domů

Výzva je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

Kdo může žádat o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna)
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)

Podporované aktivity

 • Výstavba, přístavba, nadstavba, vestavba, rekonstrukce
 • Modernizace nemovitosti, která je sice v použitelném stavu, ale potřebuje např. předělat topení, podlahy apod.

Z dotace lze pořídit:

 • dostupný dům;
 • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy dostupných bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
 • dostupný byt

Výše úvěru, úrokové sazby a splatnost

 • Úvěr může být poskytnut až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru.
 • Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
 • Splatnost úvěru je nejvýše 30 let

Výše alokace: 350 milionů Kč

Projekty lze podávat od / do:

Výzva začala 20. 5. 2019 a datum pro ukončení výzvy bude oznámen nejméně 30 dnů dopředu.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Podnikatelské subjekty

Podporované aktivity

Školky

 • Učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji
 • environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (včetně venkovních učeben)
 • rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)
 • stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách
 • bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami)

Základní a speciální základní školy

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy)
 • bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) – neplatí pro speciální ZŠ
 • rozvoj polytechnických dovedností
 • práci s digitálními technologiemi
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Střední a speciální střední školy

 • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 • bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) – neplatí pro speciální SŠ
 • polytechnické vzdělávání
 • práce s digitálními technologiemi
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální: 600 tisíc Kč

Maximální: 2,5 milionu Kč

Míra spolufinancování:

Až do výše 90 %

Projekty lze podávat od / do:

Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na říjen 2019.

Nová zelená úsporám – Bytové domy v Praze

Program Nová zelená úsporám – Bytové domy je zaměřen na podporu úsporných opatření bytových domů s cílem snížení produkce znečišťujících látek a tím zlepšit vzhled města.

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci bytových domů a to jak fyzické, tak právnické osoby na území hl. m. Prahy

Podporované aktivity

 • zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří;
 • výměna zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla;
 • stavební práce, výdaje na výrobky, montáž a provedení uvedených opatření;
 • výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru.

Dotace se vztahuje pouze na budovy, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007 (platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).

Míra spolufinancování:

Procentuální výše podpory je stanovena až na 30 % způsobilých výdajů v případě zateplení.

Procentuální výše podpory je stanovena až na 30 % způsobilých výdajů v případě kombinace zateplení a elektivního využití zdrojů energie.

Projekty lze podávat od / do:

Nejpozději do 31. 12. 2021.

Energetické úspory v bytových domech III

Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách, a v oblasti bydlení.

Kdo může žádat o dotaci

 • Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících,
 • Společenství vlastníků jednotek,
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů

Podporované aktivity

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budov
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Míra spolufinancování:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tisíc Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 milionů Kč

Pro obce, kraje a jimi zřizované organizace: 31,5% dotace

Pro ostatní žadatele: 30% dotace

Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a dosažení energetické úspory min. 40 % / dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší je podpora:

Pro obce, kraje a jimi zřizované organizace: 42% dotace

Pro ostatní žadatele: 40% dotace

Alokace: 3 500 milionů Kč

Projekty lze podávat od / do:

Nejpozději do 29. 11. 2020.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Výzva č. 132 OPŽP je zaměřena na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí.

Kdo může žádat o dotaci

 • vlastníky příslušných objektů;
 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí;
 • příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky;
 • organizační složky státu, státní podniky;
 • společenství vlastníků jednotek;
 • podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající.

Podporované aktivity

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně
  (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
 • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
  (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
 • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Míra spolufinancování:

Až do výše 60 % způsobilých nákladů.

Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tisíc Kč.

Projekty lze podávat od / do:

Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na červen 2019, termín podání žádostí není upřesněn.

Sociální bydlení – integrované projekty ITI

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Kdo může žádat o dotaci

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Podporované aktivity

 • Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor
 • Adaptace bytů a prostor pro potřeby sociálního bydlení
 • Pořízení nezbytného základního vybavení

Míra spolufinancování:

 • Obce – 90 % celkových způsobilých nákladů
 • Nestátní neziskové organizace – 95 % celkových způsobilých nákladů
 • Církve a církevní organizace – 95 % % celkových způsobilých nákladů

Minimální výše nákladů není stanovena.

Maximální výše způsobilých výdajů je:

 • Obce – 15 milionů Kč
 • NNO, církve a církevní org. – 14, 21 milionu Kč

Alokace: 280 milionů Kč

Projekty lze podávat od / do:

Konec příjmu žádostí je stanoven na 31. 12. 2019.

Program je určen výhradně pro projekty, které budou realizovány v rámci podporovaných území ITI a IPRÚ:

 • Brněnské metropolitní oblasti
 • Plzeňské metropolitní oblasti
 • Ústecko-Chomutovské aglomeraci

Sociální infrastruktura – integrované projekty

Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje k posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Kdo může žádat o dotaci

 • Místní akční skupiny (MAS)
 • Prostřednictvím výzev MAS poté: Obce, Nestátní neziskové organizace, církevní organizace

Podporované aktivity

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb
 • Rozvoj sociálních služeb
 • Rozvoj komunitních center

Míra spolufinancování:

Až do výše 95 % způsobilých nákladů.

Minimální výše nákladů není stanovena.

Maximální výše způsobilých výdajů je 99 milionů Kč.

V aktivitě Sociální bydlení pak žadatelé v rámci výzvy MAS mohou čerpat maximálně:

 • Obce – max. 15 milionů Kč
 • Nestátní neziskové org., církve – max. 14,21 milionů Kč

Alokace: 1 520 milionů Kč

Projekty lze podávat od / do:

Konec příjmu žádostí je stanoven na 31. 12. 2019.

Cyklostezky

Program Cyklostezky je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Podporované aktivity

 • Výstavba cyklistické stezky
 • Oprava cyklistické stezky
 • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Míra spolufinancování:

Až do výše 85 % způsobilých nákladů.

Dotace až 90 % z celkových způsobilých výdajů u cyklostezek na opuštěném drážním tělese (minimální délka 1 km).

Projekty lze podávat od / do:

Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na červen 2019, termín podání žádostí není upřesněn.

Materiálně technická základna sportu

Program Materiálně technická základna sportu je zaměřen na podporu projektů zaměřených například na udržování provozu sportovních zařízení a dalších projektů s cílem podpořit aktivní a zdravý styl života občanů ČR zejména dětí a mládeže, sledování počtů talentů a úspěšnosti reprezentantů v oblasti sportu.

Program spadá pod Národní programy a je vyhlašován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kdo může žádat o dotaci

Sportovní spolek

Podporované aktivity

 • Novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby
 • Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb)

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální: 4 milionů Kč

Maximální: 30 milionů Kč

Míra spolufinancování:

Až do výše 70 %

Projekty lze podávat od / do:

Vyhlášení nejbližší výzvy je naplánováno na červen 2019, termín podání žádostí není upřesněn.

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

 

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/