Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1- výzva podporuje rekvalifikaci a odborné vzdělávání

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1- výzva podporuje rekvalifikaci a odborné vzdělávání

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení
zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená
opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo
následkem jejich účasti v projektu.

Výzva č. 90

Podporované aktivity
 poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 motivační aktivity;
 rekvalifikace;
 rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora
vytváření nových pracovních míst;
 podpora flexibilních forem zaměstnání;
Doplňkové aktivity:
 bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
 doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti
zaměstnanosti.

Kdo může žádat o dotaci
 Vzdělávací a poradenské instituce
o právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách,
o fyzické osoby
 jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb
souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které
prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy. Tyto subjekty musí
předložit poslední platné daňové přiznání (za rok 2017 nebo 2018) podané před 21. 3. 2019,
kterým doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství
 Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data
vyhlášení výzvy
 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Kraje

Cílové skupiny
 Imigranti a azylanti;
 Národnostní menšiny;
 Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi;
 Osoby opouštějící institucionální zařízení;
 Osoby pečující o jiné závislé osoby;
 Osoby pečující o malé děti;
 Osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2);
 Osoby se zdravotním postižením;
 Osoby v nebo po výkonu trestu;
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;
 Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let;
Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik:
 neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani
nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce
ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na
budoucí povolání (s výjimkou cílové skupiny osob opouštějících institucionální zařízení, které
jsou v posledním ročníku/semestru vzdělávání či profesní přípravy) či osoby pobírající
starobní důchod."
 osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
Celková alokace výzvy: 400 000 000 Kč
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 3 000 000,- Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000,- Kč
Forma podpory: ex ante
Míra spolufinancování ze strany žadatele:
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost: Obecně prospěšné společnosti,
spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy – 0%
Státní vysoké školy; Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č.
561/2004 Sb.) – 0 %
Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) – 5 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku – 5 %
Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí – 5 %
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích, např.: OSVČ; obchodní společnosti;
veřejné obchodní společnosti; společnosti s ručením omezeným; akciové společnosti; atd. – 15 %

Datum vyhlášení výzvy :  21. 3. 2019
Projekt lze podávat od  :  21. 3. 2019 do 10. 5. 2019 12:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů
Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 3.
2022.
Místo realizace: celá ČR a EU
Místo dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Druh výzvy: Kolová

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.
V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.
V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření
dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z
tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz .
Reference
Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

 

ZÍSKAT DOTACI