Stá výzva OPŽP cílí půlmiliardou na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Stá výzva OPŽP cílí půlmiliardou na snížení energetické náročnosti veřejných budov

V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 100, jejímiž podporovanými aktivitami jsou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budo a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému, instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV,

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využijívací:

 • fosilní paliva nebo elektrickou energii, pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu,
 • tepelná čerpadla,
 • kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje,
 • instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu

Žadatelé o dotaci mohou rovněž využít souběžnou výzvu z Národního programu Životní prostředí (NPŽP), která nabízí zvýhodněné úvěry na kofinancování projektů podpořených 100. výzvou OPŽP. Roční úroková míra u úvěru je stanovena fixně na 0,45 % bez dalších poplatků. Standartní délka splatnosti úvěru je 10 let. Na zvýhodněné úvěry je z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR vyčleněno půl miliardy korun.

NOVĚ lze půjčku čerpat i na věcně způsobilé nadlimitní výdaje a na projekty využívající metodu energy performance contracting (EPC).

Co je EPC?

„Energy Performance Contracting (EPC) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako „energetické služby se zárukou“ nebo „financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor“.

Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy počátku projektu.

Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let. Je možné s ním dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

 

Kdo může žádat o dotaci

Vlastníci veřejných budov:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné z 100% veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

Celková alokace výzvy: 3 000 000 000 Kč

Určení výše podpory:

Výše podpory je odstupňována 35 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě realizace projektů metodou EPC.

V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla (je nutné vždy podat samostatnou žádost) dosahuje max. výše podpory 70 %.

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: 100 tisíc Kč včetně DPH

Maximální výše výdajů: 50 mil. EUR včetně DPH

Projekt lze podávat: od 1. 3. 2018 do 31. 01. 2019 do 20:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů

Místo realizace: Území ČR

Místo dopadu: Území ČR

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI