Stále je možné podpořit projekty zvyšující know-how firem pro inovace

Stále je možné podpořit projekty zvyšující know-how firem pro inovace

Hlavním cílem tohoto programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

Podporované aktivity

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

  Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Kdo může žádat o dotaci

 • malé a střední podniky – podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého nebo středního podniku dle Doporučení 2003/361/ES5
 • podnikající fyzická osoba tuzemská
 • veřejná obchodní společnosti
 • společnost s ručením omezeným
 • společnost komanditní
 • akciová společnost
 • obecně prospěšná společnost
 • ústav, družstvo
 • příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní
 • veřejnoprávní instituce
 • odštěpný závod zahraniční právnické osoby, odštěpný závod
 • vysoká škola (veřejná, státní)
 • školská právnická osoba
 • veřejná výzkumná instituce
 • spolek, pobočný spolek
 • zájmové sdružení právnických osob
 • zahraniční spolek
 • organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace
 • evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost
 • zahraniční FO
 • odštěpný závod zahraniční FO zahraniční pobočný spolek analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt

Jaké výdaje je možné podpořit

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva k užívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace;

Celková alokace výzvy

3 mld. Kč

Forma podpory: ex-post

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována formou dotace.

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 50 mil. Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 11. 7. 2020

Projekt lze podávat od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017, 23:59

Místo realizace

území ČR mimo hl. města Prahy

 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Druh výzvy

Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI