Stále lze žádat o podporu na sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Stále lze žádat o podporu na sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

Výzva je zaměřena na podporu sociálního začleňování v sociálně slabších oblastech, pokud jste o výzvě netušili ještě do konce června 2018 máte příležitost podat žádost! Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociální vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky.

Podporované aktivity

 • Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradentství)
 • Podpora profesionální realizace sociální práce
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role obcí v této oblasti
 • Podpora osob v přístupu k bydlení
 • Programy právní a finanční gramotnosti a prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestabilitě osob z cílové skupiny
 • Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení
 • Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné příslušníky
 • Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací
 • Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku
 • Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu 

Cílové skupiny

 • Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, a to:
  • Národnostní menšiny: Národnostní menšina je společenství občanů ČR žijících na území současné ČR, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Pro účely této výzvy se uvedenou cílovou skupinou rozumí především romská menšina.
  • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách: Osoby žijící v územích obcí (viz část 5.1 výzvy), kde byly identifikovány sociálně vyloučené lokality (včetně ubytoven, apod.). Pro potřeby OPZ bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná Gabalova zpráva (http://www.esfcr.cz/mapa-svl-2015/?page=1) nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích.

Kdo může žádat o dotaci

 • nestátní neziskové organizace
 • sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti
 • organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení)
 • dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční alokace výzvy

Alokace rozhodná pro výběr projektů k financování: 800 mil. Kč

podpora: 760 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 20 mil. Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2017, 4:00 hod
 • Ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2018 do 12:00 hod
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR

Druh výzvy

Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na stránce reference.

ZÍSKAT DOTACI