Zemědělství – Potravinářství – Rybářství

12.1.2020

V dubnu 2020 se otevře jarní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto jarním kole bude podpořeno vzdělávání pracovníků zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, investice do  nezemědělských činností zemědělských podniků a projekty spolupráce za 275 milionů korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice […]
2.5.2018

V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto podzimním kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,8 miliardy korun. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále […]
13.2.2018

Dotazník k nastavení využívání fondů EU po roce 2020

Evropská komise vyzývá širokou odbornou veřejnost k vyplnění dotazníku ohledně využívání EU fondů v oblasti soudržnosti. Cílem je získat informace různých zúčastněných stran na dosavadní praxi a zajistit tak optimální nastavení příštího programového období. Stávající víceletý finanční rámec, tedy dlouhodobý […]
23.1.2018

Na zlepšení zeleně v obcích a lepší funkci krajiny míří dvě mimořádné dotační výzvy v objemu čtvrt miliardy korun

Na konci roku 2017 byly vyhlášeny dvě nové výzvy. Zaměřují se na zlepšení funkcí krajiny a zlepšení životního prostředí v sídlech. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nabízí žadatelům čtvrt miliardy korun. Výzva č. 111 má za cíl zlepšení funkčnosti krajinných prvků […]
30.8.2017

V říjnu se otevře další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V srpnu byla schválena nová pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro podzimní 5. kolo příjmu žádostí. V tomto kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce […]
27.7.2017

Nová výzva na zvýšení inovační výkonnosti podniků Potenciál

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva průmyslu a obchodu, která si klade za cíl zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořeny budou projekty, které prohloubí spolupráci s výzkumnými a vývojovými organizacemi, vytvoří kvalifikovaná pracovní místa, zlepší podmínky pro zapojení společností do […]
23.7.2017

Nová výzva Ministerstva životního prostředí na podporu projektů zlepšujících kvalitu prostředí v sídlech

V nedávné době byla vyhlášena další výzva Ministerstva životního prostředí, v rámci které budou podpořeny projekty cílené na zlepšení kvality prostředí v sídlech. V rámci Operačního programu Životní prostředí bude za podpory EFRR vyčleněno na projekty cílené na posílení biodiverzity a ekosystémové […]
23.7.2017

O finanční podporu projektů cílených na posílení biodiverzity je možné žádat do poloviny září 2017

Ministerstvo životního prostředí podpoří projekty zacílené na posílení biodiverzity až 120 mil. Kč. V rámci Operačního programu Životní prostředí byla v nedávné době vyhlášena výzva, jejímž cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Za finanční podpory EFRR tak […]
20.7.2017

Pro projekty posilující přirozenou funkci krajiny je nyní vyčleněno až 300 mil. Kč

Ministerstvo pro životní prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí za podpory EFRR vyčlenilo pro projekty cílené na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovu vodních režimů krajiny až 300 mil. Kč. O dotaci širokého spektra projektů týkajících se ochrany a péče o […]
19.7.2017

Došlo k opětovnému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt

V minulých dnech došlo k opětovanému zahájení příjmu žádostí o podporu ze IV. Výzvy programu INOVACE – Inovační projekt. Hlavním cílem výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, je posílení inovační […]