TREND Nováčci – TAČR

TREND Nováčci – TAČR

TREND – Nováčci

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. března 2021 čtvrtou veřejnou soutěž na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Cílem programu Nováčci je nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní vědecké a výzkumné (VaV) aktivity ani nákup věděckých a výzkumných služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. března v 9:00 hodin a končí dnem 28. dubna 2021 v níže uvedené hodiny:

Kdo může programu zúčastnit: 

 1. Podnik
  – musí být vždy hlavním uchazečem;
  – může být v roli hlavního uchazeče pouze v případě, že nečerpal v posledních pěti letech veřejnou podporu na výzkum a   vývoj v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikací v části 1 Zadávací dokumentace;
  – může podat v roli hlavního uchazeče maximálně jeden návrh projektu (v rámci této veřejné soutěže);
  – může být i v roli dalšího účastníka (na dalšího účastníka se nevztahuje omezení čerpání podpory v posledních 5 letech).
 2. Výzkumná organizace
  – musí být minimálně jedna v roli dalšího účastníka, která je zapojena formou kolaborativního výzkumu (podílí se za celou dobu řešení minimálně 10 % na celkových nákladech projektu).

Soutěžní lhůta: začíná 11. 3. 2021 a končí 28. 4. 2021

Vyhlášení výsledků: do 30. 11. 2021

Začátek realizace: nejdříve 1. 1. 2022 a nejpozději 31. 3. 2022

Délka realizace: 12–48 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč

Maximální dotační podpora: 80 % (z dotace bude hrazeno 80 % všech uznatelných nákladů spojených s projektem)

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, u nichž předpokládá dosažení minimálně jednoho výstupu/výsledku, které budou uplatněny v praxi. Tím může být: vytvoření průmyslového vzoru, užitného vzoru, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie.

V této veřejné soutěži patří mezi způsobilé kategorie nákladů:osobní náklady – včetně stipendií;

 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady – lze je vykazovat metodami: “full cost” – organizace musí mít již existující systém rozdělování nepřímých nákladů ve formě vnitřního předpisu, nebo
 • “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

V této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice.

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/