Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč na školení stálých i potencionálních zaměstnanců

Třetí výzva Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců nabízí 1,5 miliardy Kč na školení stálých i potencionálních zaměstnanců

Hlavním cílem programu POVEZ II je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Podporované aktivity

 • Další profesní vzdělávání – zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení a změnu kvalifikace
 • Odborná jazykové výuka – související s pracovní náplní dané pozice v rámci firmy
 • Další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech

Žádosti musí být podány samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity (1 žádost = 1 vzdělávací aktivita). Žadatel může odeslat v aplikaci POVEZ II maximálně 5 žádostí v aktuální kolové výzvě v rámci celé České republiky.

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností (soft skills) není projektem podporováno.

Kdo může žádat o dotaci

 • Podnikatelské subjekty
 • OSVČ se zaměstnanci
 • Státní podniky
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složka zahraniční právnické osoby
  (pokud se jedná o odštěpený závod registrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR)

V rámci dotace můžete žádat pro své zaměstnance příspěvek na mzdu až do 230 Kč za hodinu.

Cílové skupiny

 • OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanci/ů
 • Zaměstnanci
 • Potencionální zaměstnanci
 • Zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby

Celková alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 9 milionů Kč

Forma podpory: Ex-post

Míra vlastního spolufinancování:

V případě podpory de minimis 15 %.

V případě blokové výjimky 30-50 %.

U příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele. Tato spoluúčast neplatí pro mzdové příspěvky (tím pádem ani na mzdu internímu lektorovi). U podpory v blokové výjimce jsou tyto náklady už zahrnuty.

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální trvání projektu je 18 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 8. 2020.

Projekt lze podávat od 1. 11. 2017 do vyčerpání alokace.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI