Třetí výzva pro podporu inovační infrastruktury pro Prahu právě byla vyhlášena

Třetí výzva pro podporu inovační infrastruktury pro Prahu právě byla vyhlášena

Rada hl. m. Prahy schválila dne 16. ledna 2018 vyhlášení výzvy č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu. Maximální výše podpory projektu činí až 150 milionů Kč.

Podporované aktivity A – podpora rozvoje podpůrné inovační struktury

 • rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury
 • výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur
 • rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktury
 • pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku (přístrojového vybavení, nábytku apod.) do existujících nebo nových budov stávající podpůrné inovační infrastruktury, zejména za účelem společného využívání technologií,
 • zřízení nové sdílené inovační infrastruktury, tzn. výstavbu potřebné nové infrastruktury, na základě prokazatelného nedostatku vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty a jasně doložené poptávky

Podporované aktivity B – Provozování inovační infrastruktury (pouze de minimis)

 • zajištění základního provozu podpůrné infrastruktury (síťové neskladovatelné dodávky, (plyn, elektřina, voda, internet, telefonie), které nejsou přefakturovány uživatelům infrastruktury z řad inovačních podniků; opravy (opravy představují odstraňování závad a poruch výměnou opotřebených částí) a údržba (údržba zajišťuje udržování majetku v provozuschopném stavu), technický a administrativní personál, cestovné zaměstnanců infrastruktury, nájem, tvorba webových stránek apod.)
 • zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele podpůrné infrastruktury (školení interních odborných pracovníků; služby poradců, expertů a studie přímo souvisejících s odbornou efektivitou provozu infrastruktury, získání klientů pro infrastrukturu, zintenzivnění spolupráce s pražskými výzkumnými organizacemi, networking se zahraničními subjekty apod.)

Kdo může žádat o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace
 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Sdělení Komise – Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje inovací)
 • Podnikatelské subjekty
 • Profesní a zájmová sdružení
 • Státní podniky

Žadatel musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně 2 po sobě následující celá účetní období.

Cílové skupiny

 • Provozovatelé podpůrné inovační infrastruktury bez ohledu na právní formu
 • Podnikatelské subjekty

V případě podnikatelských inkubátorů se jedná o podporu začínajících MSP, které mají charakter znalostně intenzivních firem a které budou zasídleny v podpůrné inovační infrastruktuře

Celková alokace výzvy: 600 000 000 Kč

Výše výdajů:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   150 000 000 Kč

Forma podpory: Ex-ante

Míra spolufinancování:

Hl.m. Praha, Městské části Prahy, Organizace zřízené Prahou/Městskými částmi – příspěvkové organizace, Organizace pro výzkum a šíření znalostí: 10 %

Ostatní organizace zřízené Prahou/Městskými částmi – 15 %

Nestátní neziskové organizace
Obecně: 50 %
V případě veřejně prospěšné činnosti: 5 %

Podnikatelské subjekty, profesní a zájmová sdružení, státní podniky: 50 %

Projekty splňující podmínky blokové výjimky na investiční podporu výzkumné infrastruktury: 50 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Projekt lze podávat od 19. 2. 2018 do 17. 10. 2018, 16:00.

Místo realizace: Hl. m. Praha

Místo dopadu: Hl. m. Praha

Datum vyhlášení výzvy: 17. 1. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI