Úlevy a možnosti dotací pro podnikatele v době opatření proti viru COVID-19

Úlevy a možnosti dotací pro podnikatele v době opatření proti viru COVID-19

Jste malý či střední podnik a váš byznys je ohrožen v důsledku opatření proti viru COVID-19? Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo několik výzev přímov  rámci této situace a čerpat lze i další dotace.

Úvěry a záruky pro podnikatele COVID II

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Žadatel:

 • malý a střední podnik
 • projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu, sídlo může být v Praze

Způsobilé výdaje uhrazené ze zaručovaného úvěru musí splňovat následující podmínky:

 • podpora podle bodu 5.2 nebo 5.3 musí bezprostředně souviset s realizací rozvojového projektu příjemce podpory uvedeného v žádosti,
  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Pořízení a technické zhodnocení staveb včetně zastavěných pozemků
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Provozní výdaje příjemce podpory
 • podpora podle bodu 5.1 (COVID II) musí bezprostředně souviset s překlenutím krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-CoV-2,
 • musí být uhrazeny nejdříve v den uzavření smlouvy o zaručovaném úvěru,
 • v případě pořízení majetku se musí jednat o majetek příjemce podpory.

Nezpůsobilé výdaje:

 • Splacení dříve poskytnutého úvěru
 • Refinancování vlastních zdrojů žadatele
 • Nákup použitých strojů a vybavení

Formy podpory:

 • Bankovní záruka na úvěr až do výše 80 % u úvěru do 15 milionů Kč
 • Finančního příspěvku na úhradu úroků zaručovaného úvěru
 • finanční příspěvek k úhradě úroků ze zaručovaného úvěru

Nákup majetku a technologií pro začínající podniky

Cílem výzvy programu Technologie pro začínající podniky je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Alokace výzvy: 250 000 000 Kč

Způsobilé výdaje

 • dlouhodobý hmotný majetek  – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software;
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace

 • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tisíc Kč a maximálně do výše 1,5 milionu Kč

Jaké aktivity budou podporovány

 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
 • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

Kdo může žádat o dotaci

 • cílovou skupinou jsou malé podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně)
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy

Trvání výzvy

Příjem žádostí: 9. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 25. 5. 2020

Technologie COVID 19

Podpora podnikatelské činnosti zaměřené na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení.

Žadatel:

 • malý a střední podnik
 • projekt musí být realizován mimo hl. m. Prahu, sídlo může být v Praze

Na co lze žádat:

 • Nové technologické zařízení a vybavení

Maximální podpora na projekt: 20 milionů Kč

Alokace: 300 milionů Kč a možné navýšení

Vyhlášení přesných podmínek výzvy: 14. 4. 2020

Antivirus od MPSV - kompenzace mzdových nákladů zaměstnavatelům

Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Prostřednictvím Programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. Program Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

 

Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020

MPSV předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen 2020. Prodloužení Programu Antivirus je podmíněno schválením vládou České republiky.

 

Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Žádost lze podat https://antivirus.mpsv.cz/

 

Příspěvek je určen:

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.

 

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové/mzdové sféře, zaměstnanci (alespoň jeden) musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;
 • pouze těm zaměstnavatelům, kteří nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí příspěvku. Tato podmínka bude pravděpodobně zrušena.

 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa

 • uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření a případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény
 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
 • příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.

 

Režim B: Související hospodářské potíže

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.

Žádost lze podat https://antivirus.mpsv.cz/

 

Seznam všech úlev a podpor pro zaměstnavatele i zaměstnance najdete na tomto odkaze.

Bližší informace k programu MPSV Antivirus najdete na tomto odkaze.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/