Úspory energie – Výzva VI

Úspory energie – Výzva VI

Termín k podání žádosti o dotaci

Datum vyhlášení výzvy: 24. listopadu 2020, 14:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. duben 2021, 23:59:59

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace: Nejzazším termínem pro ukončení projektu 30. 6. 2023, nerozhodne-li poskytovat podpory jinak.

Cíle výzvy

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.

Podporovanými aktivitami jsou:

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru),

modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED), realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

využití odpadní energie ve výrobních procesech,
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky2,

instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

V případě převisu poptávky způsobilých projektů po investičních dotacích nad alokací této výzvy budou prioritně podporovány projekty, které v rámci opatření realizují i podporovanou aktivitu „modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti“, tj. projekty, které přispívají k plnění směrnice o nových národních emisních stropech, která vstoupila v platnost dne 31. prosince 2016 (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES).

Výše čerpání

Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 – 200 milionů Kčna jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

Procentuální výše podpory pro VI. výzvu v rámci programu Úspory energie:

malý podnik (<49 lidí) – 50 % z vynaložených výdajů

střední podnik (50–249 lidí) – 40 % z vynaložených výdajů

velký podnik (>250 lidí) – 30 % z vynaložených výdajů

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (dále jen „MSP“) a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele. Aktivity týkající se SGEI6, které nesouvisí se snížením energetické náročnosti budov, jsou v rámci OP PIK podporovány vyjma výroby energie z FVE.

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/