V dubnu 2020 se otevře jarní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V dubnu 2020 se otevře jarní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto jarním kole bude podpořeno vzdělávání pracovníků zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, investice do  nezemědělských činností zemědělských podniků a projekty spolupráce za 275 milionů korun.

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Podporované aktivity:

Budou podpořeny tyto oblasti:

1.1.1 Vzdělávací akce

Finanční alokace: 40 mil. Kč

 • Podpořeny budou vzdělávací projekty – školení, odborné vzdělávání – v oblasti zemědělství a lesnictví směřující ke zvyšování kvalifikace pracovníků.
 • Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům s akreditací Ministerstva zemědělství a to na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění těchto vzdělávacích projektů.

1.2.1 Informační akce

Finanční alokace: 15 mil. Kč

 • Podpořeny budou vzdělávací projekty – informační akce – v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví zaměřené na informování o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu a též mohou informovat o aktuálních inovačních postupech.
 • Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům se získanou akreditací Ministerstva zemědělství a to na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění těchto vzdělávacích akcí.

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

Finanční alokace: 200 mil. Kč

 • Podpořeny budou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.
 • Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností.
 • Podporovány budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
 • Podpora je určena pro zemědělské podnikatele.

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Finanční alokace: 20 mil. Kč

 • Podpora je určena na společné investice na realizaci projektu minimálně dvou spolupracujících podniků, která povede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů, a na jejich společnou propagaci. Formou spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).
 • Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí nebo maloobchod), který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.
 • Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.
 • Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.“

 

Příjem žádostí:

Plánované datum vyhlášení výzev bude 1. února 2020.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 6. dubna 2020 do 26. dubna 2020.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/