Využijte příležitost a zabezpečte se včas před povodněmi

V rámci Operačního programu Životní prostředí bude 2. 5. 2018 vyhlášena výzva č. 97, jejíž podporovanými aktivitami jsou: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření; budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; tvorba digitálních povodňových plánů.

Podporované aktivity

 • Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
  • Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní
 • Aktivita 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány
  • Jedná se například o bezdrátový místní informační systém, záložní zdroj, siréna, vodoměrná stanice, vyhřívaná i nevyhřívaná srážkoměrná stanice, laserová srážkoměrná stanice, vodočetná lať

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní nezisková organizace

Hlavní cílové skupiny

 • Veřejný sektor

Cílové území

 • Území celé České republiky

Celková alokace výzev: 250 000 000 Kč

Způsobilé výdaje projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč

Určení výše podpory

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Projekt lze podávat od:  2. května 2018 do 2. července 2018 

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2023.

Místo realizace: území celé ČR

Druh výzvy: Kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI