V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky

V nových výzvách Šablony II mohou školy žádat 100% dotaci na ICT, profesní rozvoj zaměstnanců a zájmové aktivity pro žáky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 28. února 2018 výzvy č. 63 a 64 Šablony II, jejichž cílem je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro vzdělávání. Výzva č. 63 je určena pro méně rozvinuté regiony a výzva č. 64 pro více rozvinuté regiony (hl. město Praha).

Podporované aktivity

 • Personální podpora
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 • Informační a komunikační technologie (ICT)
 • Extrakurikulární, zájmové a rozvojové aktivity
 • Spolupráce s rodiči dětí a veřejností
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Kdo může žádat o dotaci

 • Mateřské a základní školy
 • Základní umělecké školy
 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby)

Cílové skupiny

 • Děti v mateřských školách
 • Žáci základních škol
 • Děti v přípravných třídách základních škol
 • Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti)
 • Žáci základních uměleckých škol
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Partneři nejsou v rámci obou výzev povoleni.

Celková alokace výzev: 6 000 000 000 Kč

 • Méně rozvinuté regiony: 5 420 000 000 Kč
 • Více rozvinuté regiony: 580 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč

 • Maximální výše finanční podpory se stanoví dle tohoto vzorce:
  • MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč)
  • ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků/účastníků x 1 800 Kč)

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekt lze podávat od:  28. února 2018 do 28. června 2019 do 14:00

(nebo do vyčerpání alokace a rozhodnutí Řídícího orgánu)

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 24 měsíců, maximální 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. srpna 2021.

 

Místo realizace pro výzvu č. 63 je v méně rozvinutém regionu (13 krajů mimo hl. město Praha) a EU.

Místo realizace pro výzvu č. 64 je ve více rozvinutém regionu (hl. město Praha) a EU.

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI