Dotace pro Místní akční skupiny podpoří projekty sociálního začleňování a další

Dotace pro Místní akční skupiny podpoří projekty sociálního začleňování a další

MPSV vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 1 mld. Kč na projekty širokého spektra. Finanční podporu získají žadatelé, jejichž projektový záměr podpoří sociální začleňování osob sociálně vyloučených, komunitní sociální práci, vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání a další opatření.

Podporované aktivity

 • Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování
  • Sociální služby
  • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
  • Komunitní sociální práce
  • Komunitní centra
 • Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
  • Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
  • Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
  • Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
  • Podpora prostupného zaměstnávání
 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
  • Integrační sociální podnik
  • Environmentální sociální podnik
 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
  • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
  • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
  • Příměstské tábory
  • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
  • Dětské skupiny
  • Vzdělávání pečujících osob

Kdo může žádat o dotaci

 • Místní akční skupina (MAS)
 • Obce, Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované obcemi
 • Kraje
 • Organizace zřizované kraji
 • Příspěvkové organizace
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní korporace
 • OSVČ
 • Poradenské a vzdělávací instituce
 • Poskytovatelé sociálních služeb
 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Sociální partneři
 • Školy a školská zařízení

Cílové skupiny

 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s kombinovanými diagnózami
 • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
 • oběti trestné činnosti
 • osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé
 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu
 • osoby opouštějící institucionální zařízení
 • osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 • sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách
 • neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 • neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 • osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu
 • osoby, které jsou znevýhodněny vzhledem k věku
 • zaměstnanci, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání
 • osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
 • propuštění zaměstnanci, osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
 • lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky

Celková alokace výzvy

1 816 957 478 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Projekt lze podávat do 31. 12. 2021, 12:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky a EU.

Místo dopadu

Celá ČR bez hl. m. Prahy (území MAS, kterým byla schválena SCLLD)

Datum vyhlášení výzvy

29. 4. 2016

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI