V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V říjnu 2018 se otevře podzimní kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V tomto podzimním kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 1,8 miliardy korun.

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Podporované aktivity:

Budou podpořeny tyto oblasti:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Finanční alokace: 1 000 000 000

 • Investice do živočišné a rostlinné výroby, které povedou ke snížení výrobních nákladů;
 • modernizace nebo zlepšení jakosti produktů;
 • efektivnější využívání výrobních faktorů;
 • podpora ustájovacích a chovatelských zařízení, skladovacích kapacit na krmiva, steliva a další produkty živočišné výroby;
 • investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, staveb pro zahradnictví, pořízení mobilních strojů, budování peletáren.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Finanční alokace: 550 000 000

 • Podpora zvýšení efektivností výroby a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů;
 • investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, skladování i investice související s uváděním produktů na trh (včetně výstavby a rekonstrukcí budov).

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Finanční alokace: 17 000 000

 • Retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží.

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Finanční alokace: 50 000 000

 • Opatření k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Finanční alokace: 150 000 000

 • Investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu
  lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích.

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Finanční alokace: 70 000 000

 • Podpora spolupráce subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů s cílem efektivnějšího využití zdrojů a dosažení úspor;
 • společné investice do modernizace, výstavby skladovacích a výrobních prostor.

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Finanční alokace: 20 000 000

 • Vznik a koordinace spolupráce subjektů, které povede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (např. společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

Finanční alokace: 5 000 000

 • Podpora spolupráce subjektů při nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby potravin, energie a v průmyslových procesech;
 • vznik a koordinace analýz vztahů mezi spolupracujícími subjekty při zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy;
 • tvorba studií, podnikatelských plánů a další relevantní dokumentace vztahující se k využívání lokálních zdrojů biomasy.

 

Příjem žádostí:

Plánované datum vyhlášení výzev bude 1. srpna 2018.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 do 29. října 2018.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI