Vysoké školy mohou žádat o dotaci na nákup moderního vybavení pro výuku

Vysoké školy mohou žádat o dotaci na nákup moderního vybavení pro výuku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřenou na podporu investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem 44. výzvy OP VVV je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol v průřezových oblastech.

Z dotace lze čerpat finance na doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

Podporované aktivity

 • Řízení projektu: cílem je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu. Žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení aj.
 • Zkvalitnění studijního prostředí: Aktivita cílí na modernizaci a doplnění vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. Podpora bude směřovat do vybavení knihoven, studoven, učeben (např. jazykových a počítačových), přednáškových sálů a dalších prostor, které jsou využívány napříč studijními programy. Podporováno bude pořízení nábytku, přístrojů, AV a IC techniky, pomůcek pro vzdělávací činnost apod., dílčí úpravy prostor nevyžadující stavební povolení.
 • Informační zdroje pro výuku: Aktivita cílí na pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty

Cílová skupina

Studenti vysokých škol

Kdo může žádat o dotaci

 • veřejné vysoké školy
 • státní vysoké školy (organizační složky státu)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.)
 • ostatní subjekty
 • soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

Finanční alokace výzvy

2 800 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 • Maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé žadatele dle počtu studií
 • Minimální výše výdajů: není stanovena

Časová a místní způsobilost výdajů

 • Zahájení příjmu žádostí: 08. 11. 2017, od 10 hod
 • Ukončení příjmu žádostí:  do vyčerpání alokace, nejpozději do 26. 1. 2018 do 14 hod.
 • Délka projektu: 36 měsíců
 • Místo realizace: celá ČR

Druh výzvy

Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU.
Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě
profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám
nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a
mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

Neváhejte nás kontaktovat se svými dotazy a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Zeptejte se nás na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se
z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.
Vybrané reference naleznete na stránce reference.

ZÍSKAT DOTACI