Výzva č. 51 – Rozvoj vzdělávání v Praze I

Chceme vás upozornit na zajímavou dotaci na podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje.

Aktuálně vyhlášená výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze, a to podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků.
Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

V rámci této výzvy je možné realizovat široké spektrum aktivit, jejichž nadefinování a popis přímo na Vaši organizaci Vám rádi pomůžeme upřesnit.

 

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora mateřských, základních a středních škol v Praze podporou společného vzdělávání a rozvíjení kompetencí dětí a žáků.
 • Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.
 • Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.
 •  Posílení inkluze v multikulturní společnosti.
 •  Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji.
 • Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje demokratické kultury ve škole

 

Podporované aktivity:
1.1.1.     Podpora škol v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
1.1.1.1. Tvorba příručky školy pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
1.1.1.2. Komunitní aktivity a integrace dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci volnočasových a neformálních aktivit na základě spolupráce škol s dalšími organizacemi a jejich zapojení do vzdělávacího procesu

1.1.2.     Posílení inkluze v multikulturní společnosti
1.1.2.1. Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy
1.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole

1.1.3.     Tvorba a realizace programů na podporu rozvoje kompetencí k udržitelnému rozvoji
1.1.3.1. Vytvoření a realizace programů na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji ve vztahu k sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje

 

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace

 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace: 600 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Projekt lze podávat do 27.6.2019, 16:00.

 

Místo realizace:

Hl. m. Prahy (sídlo žadatele může být v celé České republice)

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/