Výzva k předkládání žádostí na Podporu sociálního podnikání

Výzva k předkládání žádostí na Podporu sociálního podnikání

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost více než 150 mil. Kč na projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání. Udržitelnost, resp. fungování sociálního podniku, je jedním ze základních a obecných principů sociálního podnikání. Podpořit bude možné aktivity vedoucí k vytvoření a zachování pracovních míst, vzdělávání zaměstnanců, marketingovým nástrojům a další. O dotaci je možné žádat do listopadu 2018.

Podporované aktivity

 • vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik, tj:
  • Podnik má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Sociálním prospěchem je  zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin
 • vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik, tj:
  • Podnik existuje za účelem naplnění společensky prospěšného cíle, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podnik má společensky prospěšný cíl, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
  • Sociálním prospěchem je zvyšování zaměstnanosti osob ze znevýhodněných skupin
  • Podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, mají environmentální rozměr
 • Novou podnikatelskou aktivitou se rozumí:a) podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu (neplatí pro NNO),

  b) podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího,

  c) podnikatelská aktivita jako nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,

  d) podnikatelská aktivita jako nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění, přičemž podmínkou novosti je možnost oddělit nový produkt/službu od stávajícího podnikání a to jak při přípravě podnikatelského záměru a finančního plánu, tak při prokazování udržitelnosti,

  e) podnikatelská aktivita jako nově zřízená provozovna poskytující stávající službu, avšak takovou, jejíž poskytování je jednoznačně vázáno k místu provozovny (např. otevření další kavárny v jiném městě). Zásadní pro tuto variantu je splnění podmínky, že zřízením nové provozovny bude prokazatelně uspokojena poptávka pouze jiných zákazníků, resp. nebude docházet k prokazatelnému překryvu stávajících a nových zákazníků. Nově zřízená provozovna musí být ekonomicky soběstačná, tzn., žadatel zaciluje podnikatelský plán jen na ni – prokazuje konkurenceschopnost nové služby v nové provozovně s ohledem na místní trh aj.

 • Další klíčové aktivity:
  • vytvoření a zachování pracovních míst
  • vzdělávání zaměstnanců
  • marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama)
  • provozování sociálního podnikání
  • sledování environmentálního dopadu

Kdo může žádat o dotaci

 • Osoba samostatně výdělečně činná OSVČ
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Nestátní neziskové organizace

Cílové skupiny

 • osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • osoby, které mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v nebo po výkonu trestu
 • osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení
 • osoby opouštějící institucionální zařízení, tzn. zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • azylanti do 12 měsíců od získání azylu
 • osoby pečující o jiné závislé osoby
 • neaktivní osoby tj. osoby v produktivním věku
 • osoby pečující o malé děti
 • uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

Celková alokace výzvy

150 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Projekt lze podávat do 30. 11. 2018, 12:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky a EU.

Místo dopadu

Celá ČR mimo území hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy

30. 6. 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI