Výzva MPSV pro Integrované územní investice

Výzva MPSV pro Integrované územní investice

Ministerstvo práce a sociálních věcí stále přijímá žádosti o finanční podporu projektů územních investic. Celkovou sumou 408 mil. Kč budou podpořeny projekty zaměřené na rekvalifikace, motivační aktivity, poradenské činnosti, podporu zaměstnanosti a další projekty vedoucí k realizaci nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Podporované aktivity

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti

Kdo může žádat o dotaci

 • Obce a jimi zřizované organizace (příspěvkové organizace; obecně prospěšné společnosti; školy a školská zařízení; obchodní společnosti se statutem vzdělávací a poradenské instituce, ..)
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Vzdělávací a poradenské instituce; pro účely této výzvy se za vzdělávací a poradenské instituce považují:
  • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení
  • fyzické osoby, které vedou účetnictví, jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání
 • Nestátní neziskové organizace; pro účely této výzvy se za nestátní neziskové organizace považují:
  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti zřízené
  • církevní právnické osoby

Cílové skupiny

 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let
 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let
 • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců
 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
 • Osoby pečující o malé děti
 • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
 • Osoby pečující o závislé osoby
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Národnostní menšiny
 • Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
 • Imigranti a azylanti

Celková alokace výzvy

408 mil. Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 25 mil. Kč

Forma podpory: ex-ante

Míra spolufinancování

EU: 85 % způsobilých výdajů

Státní rozpočet: 15%

Žadatel: 0%

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Projekt lze podávat do 14. 12. 2018, 12:00 hod.

Místo realizace

Celé území České republiky a EU.

Místo dopadu

Města a aglomerace definované ve schválených integrovaných strategiích  příslušných územních aglomerací.

Datum vyhlášení výzvy

31. 3. 2016

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI