Výzva na posílení přirozené funkce krajiny

Výzva na posílení přirozené funkce krajiny

V rámci OPŽP je vyhlášena výzva č. 51, jejímiž podporovanými aktivitami jsou hlavně posílení přirozené funkce krajiny.

Podporované aktivity:

 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci.
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.
  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

 

Kdo může žádat o dotaci:

Kraje

Obce a města

Svazky obcí

Organizační složky státu

(s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

Státní podniky

Státní organizace

Příspěvkové organizace

Veřejné výzkumné instituce

Veřejnoprávní instituce

Vysoké školy a školská zařízení

Nestátní neziskové organizace

Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Obchodní společnosti a družstva

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby – podnikající

 

Hlavní cílové skupiny: Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí

a správci vodních toků.

Cílové území: Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.

Určení výše podpory:  Maximálně 100 % způsobilých výdajů.

Povinné indikátory:

46010 Zabezpečení migrační prostupnosti říční sítě

46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování

46301 Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny

Povinně volitelné indikátory:

46505 Délka revitalizovaných vodních toků

 

Celková alokace: 500.000.000,- Kč

Projekty lze podávat: 07.01.2019 do 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů: 31.12.2023

 

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.