Výzva na vznik i rozvoj inovačních center pro podnikání i výzkum

Výzva na vznik i rozvoj inovačních center pro podnikání i výzkum

Program Služby infrastruktury se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Alokace: 1 miliarda Kč

Jaké aktivity budou podporovány?

 • A) poskytování služeb inovačním podnikům
 • B) provozování inovační infrastruktury
 • C) rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
 • D) výstavba nové sdílené inovační infrastruktury
Na co se vztahuje dotace?

Aktivita A)

 • osobní náklady spojené sposkytováním poradenských služeb konečným příjemcům -inovativním MSP (poradců aexpertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing apropagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Aktivita B)

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, apod.
 • náklady na povinnou publicitu projektu
 • projektová dokumentace

Aktivity C), D):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.
 • náklady na povinnou publicitu projektu
 • projektová dokumentace

Pro koho je program určen?

 • malé, střední i velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Míra podpory

Aktivita A:

 • dotace na projekt příjemci poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.
 • dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 250 tis. Kč.
 • Podpora 75 % pro konečné příjemce (podniky)
 • Podpora 100 % pro příjemce, kteří jsou zprostředkovateli

Aktivity B, C, D

 • 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce; resp. až 300 mil. Kč v případě projektů, které budou obsahovat stavební práce a současně budou realizovány v hospodářsky problémových regionech
 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Příjem žádostí: 20. 3. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 8. 2020

Poskytování služeb inovačním podnikům

Vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:

(i) strategické řízení a management inovací;

(ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy;

(iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví;

(iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;

(v) komercializace výsledků výzkumu;

(vi) přístupu ke kapitálu;

(vii) validace podnikatelského modelu;

(viii) rozvoj řízení procesů ve firmě;

(ix) vedení zaměstnanců;(

(x) obchodní a marketingové strategie;

(xi) poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů

 • Provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis. Jedná se o provozování již vybudovaného Vědeckotechnologického parku, Podnikatelského inkubátoru, Inovačního centra.
 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/