Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

Výzva pro předaplikační výzkum pro ITI II podporuje experimentální ověřování výzkumu i spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Povinné aktivity

 • Řízení projektu
 • Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi
 • Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví
 • V případě partnerství v projektu: Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu

Volitelné aktivity

 • Pořízení infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování
 • Odborné vzdělávání nezbytné pro realizace výzkumných aktivit projektu
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejich výstupů

Kdo může žádat o dotaci

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace org. složek státu (OSS, PO OSS)
 • Veřejné vysoké školy, výzkumné organizace
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost
 • Ostatní subjekty

Cílové skupiny

 • Pracovníci výzkumných organizací
 • Studenti vysokých škol

Celková alokace výzvy: 624 851 534 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 10 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   150 000 000 Kč

Forma podpory: Ex ante; ex post v případě financování organizační složky státu

Míra spolufinancování:

Pokud žadatel splňuje definici organizace pro výzkum a šíření znalostí a je OSS či PO OSS je míra spolufinancování 0 %.

Pokud žadatel splňuje definici, ale není OSS či PO OSS je míra spolufinancování minimálně 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Pokud žadatel nesplňuje definici je míra spolufinancování minimálně 15 % v méně rozvinutých regionech a minimálně 50 % v regionu hl. m. Prahy.

Časová a místní způsobilost výdajů

Minimální doba realizace projektu je 24 měsíců, maximální 71 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Projekt lze podávat od 22. 2. 2018 do 17. 7. 2018 14:00.

Místo realizace: Území Evropské unie

Místo dopadu: Místo dopadu realizace je území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, ITI Plzeňské aglomerace, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, ITI Ostravské aglomerace, ITI Olomoucké aglomerace.

Datum vyhlášení výzvy: 22. 2. 2018

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI