Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Výzva podporuje vytvoření a realizaci Case Management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta

Cíl

Cílem je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.

Cílová skupina

  • klienti case management programu (problémoví uživatelé drog, osoby škodlivě užívající nebo závislé na návykových látkách ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu, tzn. dynamický faktor závislost 6 a více (dle komplexní zprávy a posouzení SARPO) s kumulovanými závažnými riziky (problémy) a potřebami (tzn. přidružená duševní porucha nebo přetrvávající stav u dalších dynamických faktorů, kde bylo v rámci posouzení prostřednictvím SARPO identifikováno zvýšené riziko)
  • case manažeři (supervize a proškolení)

Oprávnění žadatelé:

Oprávněnými žadateli jsou NNO zřízené jako právnické osoby v České republice

Alokace výzvy: 23 830 787 Kč

 

Rozsah finanční podpory pro jednotlivé projekty:

5 300 000 Kč – 23 830 787 Kč

Míra spolufinancování: 100% 

 

Předpokládaná doba realizace: nejdéle do 30 . 4. 2024

∙Je podporováno poskytování intenzivní odborné péče formou case managementu, který bude začínat již v období před propuštěním a kontinuálně pokračovat po propuštění z vězení.

Smyslem této výzvy je zajistit funkční spolupráci mezi jednotlivými aktéry tak, aby byly klientům s kumulovanými problémy, zejména s komorbiditami (duálními psychiatrickými diagnózami, infekčními onemocněními), resp. klientům s kumulací rizikových faktorů, poskytovány komplexní a koordinované služby.

Toho je možné dosáhnout vytvořením společné sítě poskytovatelů adiktologických odborných služeb, a to buď sítě NNO nebo konsorcia NNO, s cílem zajistit co nejširší územní pokrytí v ČR.

Case management program spočívá v koordinaci různých typů péče, a to jak péče zdravotní, léčebné, tak i péče sociální, případně rehabilitační. Case management program by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem case manažerů podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých problémů a nových životních situací, stabilizovat ho a snížit tak riziko recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/