Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

V rámci programu Spravedlnost bude vyhlášena jedna otevřená výzva, která se bude dělit na dvě části.Program podporuje zajištění přirozené podpory pachatelů při řešení běžných životních situací.

 

ČÁST A VÝZVY: Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Cíl

Cílem výzvy je napomoci propouštěným osobám z výkonu trestu překonat těžké okamžiky po propuštění a připravit je na praktický život a úspěšné zvládnutí resocializace a reintegrace, a to vše za pomoci komplexní sady opatření. Tato opatření začnou již ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy dojde k navázání kontaktu s klientem a plynule přejdou do období na svobodě při jejich opětovném začlenění do společnosti. Stěžejními osobami budou mentoři a odborní pracovníci. Mentor je proškolený laik, který by měl být klientovi nablízku a pomáhat mu s řešením jeho problémů a starostí v každodenním životě. Odborný pracovník musí zajistit mentorovi koordinační a odborný dohled a zároveň by měl být klientovi nápomocen v poradenské a sociální rovině

Cílová skupina

Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody po vykonání celého trestu nebo po podmíněném propuštění, které nabídku pomoci od mentora potřebují a budou s ní souhlasit a zároveň existuje rizikový faktor zvyšující možnost další recidivy trestné činnosti.

ČÁST B VÝZVY: Zajištění odborné péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Cíl

Vznik a rozvoj sítě služeb (sociálních/zdravotních), které budou klientům (osobám s adiktologickou poruchou) poskytovat odbornou péči formou case managementu v období posledních 6 měsíců před koncem trestu odnětí svobody a min. 2 měsíce po propuštění.

Cílová skupina

Osoby s adiktologickou poruchou opouštějící výkon trestu odnětí svobody, nejčastěji v kombinaci s další duševní poruchou nebo jinými závažnými rizikovými faktory zvyšujícími pravděpodobnost recidivy k trestné činnosti, motivované a indikované k využití metody case managementu.

Oprávnění žadatelé: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy

Oprávněný žadatel může při splnění podmínek předložit žádost/žádosti pro obě části výzvy.

 

Alokace výzvy: 1 690 942 €

Část „A“: 791 667 €

Část „B“: 899 275 €

Rozsah finanční podpory pro jednotlivé projekty: 200 000 € – 1 000 000 €
Míra spolufinancování: 100% (90 % Norské fondy, 10 % státní rozpočet)

Předpokládaná doba realizace: 3 roky – nejdéle do 30 . 4. 2024

Cílem spolupráce je formování přístupu a hodnot vězněné osoby již v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, ale především vytvoření funkčního přesahu do doby po skončení výkonu trestu odnětí svobody.

Podpořené projekty by se měly zaměřit na práci s vězněnými osobami a osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody, což vyžaduje multidisciplinární přístup, neboť tyto osoby často neřeší pouze problémy související s trestnou činností, ale řadu dalších závažných problémů, které jsou navázány na nevhodný životní styl či vznikají v důsledku protiprávního jednání.

Spolupráce s partnery z donorského státu (Norsko) s cílem podpořit bilaterální spolupráci je vítána.
Partnerem z donorského státu je/jsou právnické a fyzické osoby, kteří splňují kritéria způsobilosti jako čeští žadatelé, nicméně nejsou oprávněnými žadateli, tzn., nemohou předložit žádost o dotaci.

Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o dotaci.