Výzva programu Spravedlnost podpoří reintegraci pachatelů

Výzva programu Spravedlnost podpoří reintegraci pachatelů

V prvním čtvrtletí 2020 bude vyhlášena výzva Norských fondů na podporu reintegrace osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody a na zajištění péče pro vězněné uživatele drog. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byl termín vyhlášení výzvy posunut na 2Q/2020. Výzva by tedy měla být vyhlášena nejpozději do konce června 2020.

Podpořené aktivity

Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody

Cíl: Cílem výzvy je napomoci propouštěným osobám z výkonu trestu překonat těžké okamžiky po propuštění a připravit je na praktický život a úspěšné zvládnutí resocializace a reintegrace, a to vše za pomoci komplexní sady opatření. Tato opatření začnou již ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy dojde k navázání kontaktu s klientem a plynule přejdou do období na svobodě při jejich opětovném začlenění do společnosti. Stěžejními osobami budou mentoři a odborní pracovníci. Mentor je proškolený laik, který by měl být klientovi nablízku a pomáhat mu s řešením jeho problémů a starostí v každodenním životě. Odborný pracovník musí zajistit mentorovi koordinační a odborný dohled a zároveň by měl být klientovi nápomocen v poradenské a sociální rovině.

Cílová skupina: Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody s možností další recidivy trestné činnosti.

Zajištění odborné péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

Cíl: Vznik a rozvoj sítě služeb (sociálních/zdravotních), které budou klientům (osobám s adiktologickou poruchou) poskytovat odbornou péči formou case managementu v období posledních 6 měsíců před koncem trestu odnětí svobody a min. 2 měsíce po propuštění.

Cílová skupina: Osoby s adiktologickou poruchou opouštějící výkon trestu odnětí svobody, nejčastěji v kombinaci s další duševní poruchou nebo jinými závažnými rizikovými faktory zvyšujícími pravděpodobnost recidivy k trestné činnosti, motivované a indikované k využití metody case managementu.

 

  • Oprávnění žadatelé: Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy
  • Výše dotace 200 000 až 1 000 000 eur
  • Míra spolufinancování 100 % (90 % Norské fondy, 10 % státní rozpočet)
  • Předpokládaná doba realizace 3 roky
  • Ukončení projektů do 30. 4. 2024

Vítaná je realizace projektů v úzké spolupráci s partnery z Norska (donorského státu) s cílem podpořit bilaterální spolupráci. Způsobilé výdaje na podporu a posílení partnerství mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o dotaci. Na partnera se vztahují stejná kritéria způsobilosti jako na žadatele.

Oprávněný žadatel může při splnění podmínek předložit žádost/žádosti pro obě části výzvy.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/