Vzdělávání z Norských fondů

Podpora projektů mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a institucionální spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Všechny výzvy jsou nyní otevřené.

Projekty institucionální spolupráce

Podporované oblasti:

 • Institucionální spolupráce mezi donorskými (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a přijímajícími státy na všech úrovních vzdělávání
 • Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech
 • Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce
 • Profesní rozvoj učitelů

 

Podporované aktivity:

Projekty institucionální spolupráce mezi institucemi v ČR a v donorských státech (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) budou:

 1. modernizovat nebo inovovat kurikula a vytvářet společné studijní programy a kurzy, nebo
 2. podporovat rozvoj a sdílení inovativních postupů prostřednictvím vzájemného učení a výměny příkladů dobré praxe v oblasti výukových metod včetně těch, které do praxe zapojují principy otevřené společnosti a věnují se prevenci diskriminace na školách

 

U těchto projektů se očekává, že jejich výsledky budou „intelektuální výstupy“ v podobě kurikul, výukových materiálů, studií nebo akcí typu workshopů a školení. Zvláštní pozornost by měla být věnována tématům jako je inkluzivní vzdělávání, rovné zacházení a dodržování lidských práv nebo podpora občanské angažovanosti a mediální gramotnosti ve školách.

 

Oprávnění žadatelé:

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • České instituce terciálního vzdělávání s ECHE

 

Oprávnění partneři:

 • Instituce/organizace z ČR a donorských států
 • Instituce/organizace z dalších států, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

 

Cílové skupiny:

 • Žáci a studenti zapojených institucí
 • Učitelé a další pracovníci zapojených institucí

 

Alokace: 23 400 000 Kč (936 000 Euro)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč (20 000 Euro)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 3 750 000 Kč (150 000 Euro)

 

Způsobilé náklady:

 • Cestovní náklady
 • Pobytové náklady pro zaměstnance
 • Mezinárodní projektová setkání
 • Projektové řízení a organizace
 • Mzdové náklady
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • Mimořádné náklady (příspěvek na skutečně vynaložené náklady souvisejících s nákupem zboží nebo služeb)
 • Organizace diseminačních akcí (příspěvek na náklady související s organizací seminářů, konferencí, událostí za účelem sdílení a šíření intelektuálních výstupů projektu

 

Míra spolufinancování: 100% způsobilých výdajů hrazeno z projektu

Zahájení projektu 1. 8. 2020 a mohou trvat 12 nebo 24 měsíců

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 19. 2. 2020 15:00

Projekty mobilit

Podporované oblasti:

 • Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech
 • Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce
 • Praktické stáže, odborný výcvik učňů a pracovní stáž v podniku
 • Profesní rozvoj učitelů
 • Vzdělávání a mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků mezi donorskými a přijímajícími státy

 

Podporované aktivity:

Projekty mobilit mezi institucemi v ČR a v donorských státech (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) budou podporovat:

 1. studenty sekundárního a terciálního stupně vzdělávání a/nebo
 2. pedagogické i nepedagogické pracovníky na všech typech škol včetně expertů působících v oblasti vzdělávání

v osvojení znalostí, dovedností a dalších kompetencí, které jim mohou pomoci v jejich osobním a profesním rozvoji.

 

Oprávnění žadatelé:

 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • České instituce terciálního vzdělávání s ECHE
 • České veřejné instituce působící v oblasti vzdělávání na národní úrovni
 • Kraje a obce v ČR, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (zřizovatelé škol)

Oprávnění partneři:

 • Instituce/organizace z donorských států
 • Švýcarská instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtejštejnskem
 • Švýcarské vysoké školy v případě, že vysílají na mobilitu studenta nebo zaměstnance s lichtenštejnskou státní příslušností (pouze jako vysílající instituce)

 

Cílové skupiny:

 • Studenti institucí terciálního vzdělávání
 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci zapojených institucí
 • Studenti zapojených vysokoškolských institucí
 • Žáci sekundárního vzdělávání
 • Žáci a studenti vzdělávacích institucí

 

Alokace: 24 335 000 Kč (973 400 Euro)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 37 500 Kč (1 500 Euro)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 500 000 Kč (100 000 Euro)

 

Způsobilé náklady:

 • Cestovní náklady
 • Pobytové náklady pro žáky a studenty
 • Pobytové náklady pro zaměstnance
 • Náklady na organizaci mobilit
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • Jazyková příprava
 • Mimořádné náklady (příspěvky související s účastníky s omezenými příležitostmi – socioekonomické znevýhodnění)

 

Míra spolufinancování: 100% způsobilých výdajů hrazeno z projektu

Zahájení projektu 1. 8. 2020 a trvají 13 měsíců

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 12. 2. 2020 15:00

Projekty odborného vzdělávání a přípravy

Podporované oblasti:

 • Institucionální spolupráce mezi donorskými (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a přijímajícími státy na všech úrovních vzdělávání
 • Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech
 • Spolupráce a partnerství mezi oblastí vzdělávání, výzkumu a světem práce
 • Praktické stáže, odborný výcvik učňů a pracovní stáž v podniku
 • Podnikavost mladých lidí
 • Profesní rozvoj učitelů
 • Vzdělávání a mobilita vysokoškolských studentů a pracovníků mezi donorskými a přijímajícími státy

 

 

Podporované aktivity:

Projekty odborného vzdělávání a přípravy mezi institucemi v ČR a v donorských státech (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) budou podporovat:

a) uzavření partnerství mezi školami odborného vzdělávání a přípravy (VET) a podniky v ČR a donorských státech se zaměřením na:

 • zvýšení kapacity zaměstnanců škol a firem reagovat na potřeby trhu práce prostřednictvím studijních návštěv a následně zahrnout do školního kurikula principy duálního vzdělávání nebo
 • úpravu kurikula podle potřeb lokálního trhu práce s možností krátkodobých pilotních zahraničních mobilit studentů a žáků

b) vytvoření společných vzdělávacích projektů mezi školami odborného vzdělávání a přípravy (VET) v ČR a donorských státech na podporu podnikatelských kompetencí u studentů a žáků, a to:

 • ve formě vzdělávacích aktivit pro studenty a žáky na podporu jejich podnikatelských kompetencí
 • ve formě školících programů/kurzů pro učitele a mistry odborného výcviku s cílem posíllit jejich znalosti a schopnosti podpořit podnikatelského ducha u mladých lidí

 

Oprávnění žadatelé:

 • České střední odborné a vyšší odborné školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT

 

Oprávnění partneři:

 • Podniky z ČR, včetně živnostníků
 • Instituce/organizace z donorských států
 • Švýcarská instituce aktivní v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které mají uzavřenou dohodu o spolupráci s Lichtejštejnskem

 

Cílové skupiny:

 • Žáci odborných škol
 • Zaměstnanci odborných škol
 • Lektoři odborného výcviku z podniku

 

Alokace: 18 672 500 Kč (746 900 Euro)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 Kč (10 000 Euro)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 Kč (50 000 Euro)

 

Způsobilé náklady:

 • Cestovní náklady
 • Pobytové náklady pro žáky a studenty
 • Pobytové náklady pro zaměstnance
 • Mezinárodní projektová setkání
 • Projektové řízení a organizace
 • Mzdové náklady
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
 • Jazyková příprava (náklady spojené s přípravou účastníků na zahraniční mobilitu s cílem zlepšit jejich znalost jazyka, který budou používat během zahraniční mobility)
 • Mimořádné náklady (příspěvky související s účastníky s omezenými příležitostmi – socioekonomické znevýhodnění)

 

 

Míra spolufinancování: 100% způsobilých výdajů hrazeno z projektu

Zahájení projektu 1. 8. 2020 a trvají 13 měsíců

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 4. 3. 2020 15:00

Projekty inkluzivního vzdělání

Podporované oblasti:

 • Institucionální spolupráce mezi donorskými (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) a přijímajícími státy na všech úrovních vzdělávání
 • Zvýšení kvality a významu vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních vzdělávání v přijímacích státech
 • Profesní rozvoj učitelů

 

Podporované aktivity:

Společné projekty vzdělávacích institucí, neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání a veřejných institucí z ČR a donorských států usilujících o rozvíjení kompetencí a dovedností učitelů mateřských, základních a středních škol a školitelů, jejichž úkolem je podpora inkluzivních přístupů a práce s romskými žáky. Projekty se budou zaměřovat na inkluzi romských žáků a studentů.

Projektové aktivity se zaměřují na školení učitelů a školitelů, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizace vzdělávacích materiálů pro učitele.

 

Oprávnění žadatelé:

 • České neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání
 • České veřejné instituce
 • České mateřské, základní a střední školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • České instituce terciálního vzdělávání s ECHE

 

Oprávnění partneři:

 • Instituce/organizace z ČR a donorských států
 • Instituce/organizace z dalších států, které jsou příjemci Fondů EHP, se mohou projektu účastnit bez nároku na finanční podporu

Cílové skupiny:

 • Žáci a studenti ze znevýhodněných nebo jiných skupin
 • Zaměstnanci škol

 

Alokace: 11 852 500 Kč (474 100 Euro)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 250 000 Kč (50 000 Euro)

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 000 Kč (200 000 Euro)

 

Způsobilé náklady:

 • Projektové řízení a organizace
 • Mezinárodní projektová setkání (příspěvek na cestovní a pobytové náklady)
 • Mzdové náklady
 • Mimořádné náklady (příspěvek na skutečně vynaložené náklady souvisejících s nákupem zboží nebo služeb)
 • Organizace diseminačních akcí
 • Cestovní náklady
 • Pobytové náklady pro zaměstnance
 • Náklady na účastníky se specifickými potřebami

 

Míra spolufinancování: 100% způsobilých výdajů hrazeno z projektu, pouze v případě neziskové organizace je z projektu hrazeno max. 90% způsobilých výdajů.

Zahájení projektu 1. 8. 2020 a mohou trvat 12 nebo 24 měsíců.

Datum vyhlášení výzvy: 1. 11. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 11. 3. 2020 15:00