Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program rozvoje venkova podporuje mladé začínající zemědělce, kde je poskytována podpora na realizaci podnikatelského plánu k zahájení činnosti mladých zemědělců, v rámci které získají mladí zemědělci prostředky např. do zemědělských staveb, technologií, nemovitostí, speciálních mobilních strojů a na investice pro zpracování vlastních produktů.

Aby byla podpora pro mladé zemědělce atraktivní, je výše podpory odvozena z výše průměrné hrubé měsíční mzdy vyplácené po dobu realizace podnikatelského plánu.

Dále lze žádat i na zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných konstrukcí v sadech a chmelnicích, protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v sadech a investic do sadů, chmelnic a vinic“. jsou podporovány i výdaje spojené se založením sadu/chmelnice/vinice. Dále lze žádat na úpravu a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby včetně uvádění těchto produktů na trh.

Kdo může žádat:

 • Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku.
 • V případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být tato řízena fyzickou osobou, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %
 • Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel; v případě právnické osoby se zahajováním činnosti rozumí situace, kdy fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci před podáním Žádosti o dotaci nevykonávala déle než 24 měsíců. V průběhu procesu zahájení činnosti žadatel realizuje úkony spojené s procesem zahájení činnosti, jako je např. absolvování odborných školení, nákup či pronájem pozemků a zvířat včetně jejich zaevidování v příslušných registrech či zajištění dalších hmotných komponent nutných pro zemědělskou činnost. Za ukončení procesu zahájení činnosti je považováno řádné provedení podnikatelského plánu.

Forma podpory:

Podpora se poskytuje jako přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu. Dotace bude vyplácena ve třech splátkách s tím, že výše první splátky činí 50 % dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského plánu a podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Druhá splátka činí 45 % dotace a je vyplacena po uplynutí druhého roku realizace podnikatelského plánu. Vyplacení třetí splátky je podmíněno řádným provedením podnikatelského plánu.

Další podmínky:

 • Podpora je omezena na podniky, které spadají do definice mikro nebo malého podniku
 • podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu, který je vyhotoven na 4 roky
 • podnikatelský plán lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
 • provádění podnikatelského plánu musí být zahájeno do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • žadatel splní definici aktivního zemědělce dle čl. 9 nařízení (EU) č. 1307/2013 k přímým platbám do 18 měsíců od zahájení činnosti poprvé, tj. od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • mladý zemědělec plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně má možnost doplnění kvalifikace v termínu do 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • minimální a maximální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce
 • žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl příjemcem dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v Programu rozvoje venkova pro období 2007-2013
 • maximální velikost podniku pro vstup do opatření je dána dosažením maximální hodnoty standardní produkce na podnik ve výši 3 437 500 Kč 

V rámci hodnocení budou preferovány projekty:

 • které budou realizovány v určité specifické oblasti ČR
 • které budou zaměřeny na vybrané druhy výroby
 • jejichž realizací nedojde k záboru zemědělské půdy
 • jejichž součástí je úplné nebo částečné převzetí farmy jiného zemědělce
 • jejichž součástí je významné rozšíření zemědělského podniku žadatele

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI