Zdraví z Norských fondů

Podpora prevence duševních onemocnění u dětí, přenosných a nepřenosných onemocnění a posílení role pacientů a pacientských organizací. Výzvy se připravují a budou vyhlašovány od února 2020.

Prevence duševních onemocnění u dětí

Podporované aktivity pro oba typy výzev (velké projekty i malé projekty):

 1. Aktivity zaměřené na zlepšení dovedností rodičů a pečovatelů a zvyšování rodičovských kapacit s cílem prevence výskytu a zmírnění duševních problémů u dětí a dospívajících.

Cílová skupina: rodiče, pečovatelé

 

 1. Zavedení nových a/nebo zdokonalení stávajících preventivních, screeningových, diagnostických, terapeutických, sociálně-rehabilitačních a komunitně podpůrných metod a postupů v oblasti péče o duševní zdraví dětí a dospívajících.

Cílová skupina: děti a dospívající

 

 1. Vzdělávání dětí a dospívajících za účelem zlepšení jejich znalostí a dovedností týkajících se duševního zdraví a předcházení duševním problémům.

Cílová skupina: děti a dospívající

 

 1. Vzdělávání a zvyšování odborných znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků pečujících o děti s duševními poruchami stejně jako nezdravotnických odborníků, neformálních pečovatelů a pedagogů.

Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci, nezdravotničtí odborníci (neformální pečovatelé, učitelé, a další)

 

 1. Informační a destigmatizační aktivity zvyšující povědomí odborné i laické veřejnosti o duševním zdraví a problematice duševních poruch u dětí a dospívajících.

Cílová skupina: odborná i laická veřejnost

 

Výzva Prevence duševních onemocnění u dětí – velké projekty:

Oprávnění žadatelé u výzvy na velké projekty:

 • Poskytovatelé primární, specializované a/nebo stacionární ambulantní péče stejně jako následné a/nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů v oblasti dětské a dorostové psychiatrie a/nebo dětské klinické psychologie; Státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví provádějící vzdělávací, vědeckou a/nebo výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a/nebo duševní zdraví;
 • Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), školská poradenská zařízení, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou činnost a vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Školy a školská zařízení zřizovaná církvemi a náboženskými společnostmi, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínkou pro podání žádosti o grant je minimálně roční působnost organizace žadatele ve výše uvedeném oprávněném oboru působnosti, tedy buď poskytování zdravotní péče, nebo školská činnost.

Žadatelem může být pouze právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky. Nestátní (Nevládní) neziskové organizace (NNO) ani fyzické osoby nejsou v rámci výzvy oprávněnými žadateli.

Žádost může být podána v partnerství s relevantními partnerskou institucí z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) stejně jako z České republiky. Oprávněným partnerem může být veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

 

Alokace: 134 302 597 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 140 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 14 906 000 Kč

Veřejné instituce jsou oprávněny žádat o grant ve výši 100% způsobilých výdajů projektu.

Ostatní právnické subjekty jsou oprávněny žádat o grant ve výši 60% způsobilých výdajů projektu.

Podíl investičních prostředků na celkové částce požadovaného grantu nesmí překročit 20%.

 

Vyhlášení výzvy: únor 2020

Ukončení příjmu žádostí: březen – duben 2020

 

 

Výzva Prevence duševních onemocnění u dětí – malé projekty (malé grantové schéma – MGS):

Oprávnění žadatelé u výzvy na malé projekty:

 • Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy minimálně 1 rok

 

Alokace: 21 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: cca 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: cca 5 000 000 Kč

90% celkových způsobilých nákladů (10% spolufinancování)

Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu.

 

Vyhlášení výzvy: 2. čtvrtletí 2020

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci (velké projekty)

Podporované aktivity:

 1. Vytvoření informačních materiálů v tištěné a online formě pro sekundární prevenci u obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit, zejména pak romskou populaci, zaměřených na vybraná specifická přenosná a nepřenosná onemocnění.

Cílová skupina: obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, zejména Romská komunita

 

 1. Zajištění věcných podkladů na základě, kterých budou vytvořena, validována a implementována odborná lékařská doporučení týkající se přenosných a nepřenosných onemocnění specifických pro sociálně vyloučené lokality.

Cílová skupina: Praktičtí lékaři a další specializovaní zdravotničtí pracovníci poskytující péči pacientům ze sociálně vyloučených lokalit, především Romům

 

Oprávnění žadatelé:

 • poskytovatele specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů působící na území České republiky;
 • žadatel musí mít zkušenost se zřizováním zdravotnicko-výzkumných multidisciplinárních týmů s doložitelnou odbornou a mezinárodní zkušeností v oblasti zaměření této výzvy.

 

Žadatelem může být právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, založená/zřízená v souladu s legislativou České republiky. Nestátní neziskové organizace nebudou v rámci této výzvy oprávněnými žadateli.

Žádost může být podána v partnerství s relevantními partnerskou institucí z donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) stejně jako z České republiky. Oprávněným partnerem může být veřejný nebo soukromý subjekt, komerční nebo nekomerční, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, Lichtenštejnska a Norska nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá.

 

Alokace: 41 999 979 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:  25 500 000 Kč

Veřejné instituce jsou oprávněny žádat o grant ve výši 100% způsobilých výdajů projektu.

Ostatní právnické subjekty jsou oprávněny žádat o grant ve výši 60% způsobilých výdajů projektu.

Podíl investičních prostředků na celkové částce požadovaného grantu nesmí překročit 20%.

 

Vyhlášení výzvy: únor 2020

Ukončení příjmu žádostí: březen – duben 2020

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění se zaměřením na oblast demence (malé projekty)

Podporované aktivity:

 1. Vytvoření a následná implementace relevantních postupů pro praktické lékaře a definování role specializovaných center zaměřených na vyšší úroveň diagnózy a léčby demence

Cílová skupina: praktičtí lékaři a další relevantní zdravotničtí odborníci

 1. Zvýšení povědomí rodinných příslušníků a neformálních pečujících o včasné prevenci symptomů demence a možnostech dalšího postupu a léčby

Cílová skupina: rodinní příslušníci, neformální pečující

 

Oprávnění žadatelé:

 • Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy minimálně 1 rok

 

Alokace: 13 700 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: cca 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: cca 5 000 000 Kč

90% celkových způsobilých nákladů (10% spolufinancování)

Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu.

 

Vyhlášení výzvy: 2. čtvrtletí 2020, výzva bude vyhlášena 2 – 3 měsíce

Posílení role pacientů a pacientských organizací (malé projekty)

Podporované aktivity:

 1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací
 2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a – dovednosti – zaměření na vzdělávání v oblasti managementu, finančního řízení, vyjednávání, atd.
 3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům – příklady poskytovaných služeb: vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit, atd.
 4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci/onemocnění – realizace mediálních kampaní, osvětových akcí, konferencí

 

Cílová skupina: pacienti a pracovníci pacientských organizací

 

Oprávnění žadatelé:

 • Neziskové organizace působící v oblasti zaměření výzvy (advokace a zastupování pacientů) minimálně 1 rok

 

Alokace: 48 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: cca 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: cca 4 000 000 Kč

90% celkových způsobilých nákladů (10% spolufinancování)

Možnost požadovat zálohu až do výše 90% uděleného grantu.

 

Vyhlášení výzvy: 2. čtvrtletí 2020, výzva bude vyhlášena 2 – 3 měsíce