Získejte dotaci na zavedení obnovitelných zdrojů energie

Získejte dotaci na zavedení obnovitelných zdrojů energie

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY?

 • a) výstavba větrných elektráren
 • b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • c) instalace solárních termických systémů
 • d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • f) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Aktivity, které nejsou podporovány

 • výstavba či rekonstrukce geotermálních zdrojů či bioplynových stanic
 • využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické energie
 • podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • malé a střední podniky (dále také „MSP“), kteří se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

VÝŠE DOTACE

V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:

 • je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
 • je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
Maximální výdaje jednotlivých aktivit

V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a  maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity.

V podporovanéaktivitě a) – VTE, limitně do výše 400mil. Kč

V podporované aktivitě b) – TČ, limitně do výše 30mil. Kč

V podporovanéaktivitě c) – termické solární systémy, limitně do výše 30mil. Kč

V podporované aktivitě d) – vyvedení tepla,bioplynu ze stávajících bioplynových stanic, limitně do výše 25 mil. Kč

V podporované aktivitě e) – KVET z biomasy, limitně do výše 75 mil. Kč

V podporované aktivitě f) – výtopen z biomasy, limitně do výše 50 mil. Kč

V podporované aktivitě g) – MVE, limitně do výše 30 mil. Kč

Projekty do výzvy lze podávat do 31. 3. 2020.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/